رنگ مو لیدی نیو فایو 100 میل

کد کالا:
102706
9,000 تومان
 • مشکی 1.0 مشکی 1.0
 • قهوه ایی خیلی تیره 2.0 قهوه ایی خیلی تیره 2.0
 • قهوه ایی تیره 3.0 قهوه ایی تیره 3.0
 • قهوه ایی 4.0 قهوه ایی 4.0
 • قهوه ایی روشن 5.0 قهوه ایی روشن 5.0
 • بلوند تیره 6.0 بلوند تیره 6.0
 • بلوند 7.0 بلوند 7.0
 • بلوند روشن 8.0 بلوند روشن 8.0
 • بلوند خیلی روشن 9.0 بلوند خیلی روشن 9.0
 • بلوند خیلی خیلی روشن 10.0 بلوند خیلی خیلی روشن 10.0
 • قهوه ایی تیره اکسترا 3.00 قهوه ایی تیره اکسترا 3.00
 • قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00 قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00
 • قهوه ایی روشن اکسترا 5.00 قهوه ایی روشن اکسترا 5.00
 • بلوند تیره اکسترا 6.00 بلوند تیره اکسترا 6.00
 • بلوند متوسط اکسترا 7.00 بلوند متوسط اکسترا 7.00
 • بلوند روشن اکسترا 8.00 بلوند روشن اکسترا 8.00
 • بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00 بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00
 • بلوند پلاتینه اکسترا 10.00 بلوند پلاتینه اکسترا 10.00
 • مشکی پرکلاغی 1.1 مشکی پرکلاغی 1.1
 • قهوه ایی خاکستری تیره 3.1 قهوه ایی خاکستری تیره 3.1
 • قهوه ایی خاکستری 4.1قهوه ایی خاکستری 4.1
 • قهوه ایی خاکستری روشن 5.1 قهوه ایی خاکستری روشن 5.1
 • بلوند خاکستری تیره 6.1 بلوند خاکستری تیره 6.1
 • بلوند خاکستری متوسط 7.1 بلوند خاکستری متوسط 7.1
 • بلوند خاکستری روشن 8.1 بلوند خاکستری روشن 8.1
 • بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1 بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1
 • بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9
 • بلوند نقره ایی 10.1 بلوند نقره ایی 10.1
 • قهوه ایی زیتونی تیره 3.3 قهوه ایی زیتونی تیره 3.3
 • قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3 قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3
 • قهوه ایی زیتونی روشن 5.3 قهوه ایی زیتونی روشن 5.3
 • بلوند زیتونی تیره 6.3 بلوند زیتونی تیره 6.3
 • بلوند زیتونی متوسط 7.3 بلوند زیتونی متوسط 7.3
 • بلوند زیتونی روشن 8.3 بلوند زیتونی روشن 8.3
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3 بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3
 • بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3 بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3
 • قهوه ایی طلایی تیره 3.5 قهوه ایی طلایی تیره 3.5
 • قهوه ایی طلایی متوسط 4.5 قهوه ایی طلایی متوسط 4.5
 • قهوه ایی طلایی روشن 5.5 قهوه ایی طلایی روشن 5.5
 • بلوند طلایی تیره 6.5 بلوند طلایی تیره 6.5
 • بلوند طلایی متوسط 7.5 بلوند طلایی متوسط 7.5
 • بلوند طلایی 8.5 بلوند طلایی 8.5
 • بلوند طلایی روشن 9.5 بلوند طلایی روشن 9.5
 • بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9
 • قهوه ایی دودی تیره 3.2 قهوه ایی دودی تیره 3.2
 • قهوه ایی دودی متوسط 4.2 قهوه ایی دودی متوسط 4.2
 • قهوه ایی دودی روشن 5.2 قهوه ایی دودی روشن 5.2
 • بلوند دودی تیره 6.2 بلوند دودی تیره 6.2
 • بلوند دودی متوسط 7.2 بلوند دودی متوسط 7.2
 • بلوند دودی روشن 8.2 بلوند دودی روشن 8.2
 • بلوند دودی خیلی روشن 9.2 بلوند دودی خیلی روشن 9.2
 • بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2 بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2
 • بلوند بژ تیره 6.31 بلوند بژ تیره 6.31
 • بلوند بژ متوسط 7.31 بلوند بژ متوسط 7.31
 • بلوند بژ روشن 8.31 بلوند بژ روشن 8.31
 • بلوند بژ خیلی روشن 9.31 بلوند بژ خیلی روشن 9.31
 • بلوند بژ فوق العاده روشن 10.31 بلوند بژ فوق العاده روشن 10.31
 • قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65 قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65
 • قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65 قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65
 • بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65 بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65
 • بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65 بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65
 • بلوند فندقی شکلاتی روشن 8.65 بلوند فندقی شکلاتی روشن 8.65
 • قهوه ایی طبیعی خاکستری 4NC قهوه ایی طبیعی خاکستری 4NC
 • قهوه ایی طبیعی خاکستری روشن 5NC قهوه ایی طبیعی خاکستری روشن 5NC
 • بلوند طبیعی خاکستری تیره 6NC بلوند طبیعی خاکستری تیره 6NC
 • بلوند طبیعی خاکستری 7NC بلوند طبیعی خاکستری 7NC
 • قهوه ایی مسی متوسط 4.4 قهوه ایی مسی متوسط 4.4
 • قهوه ایی مسی روشن 5.4 قهوه ایی مسی روشن 5.4
 • بلوند مسی تیره 6.4 بلوند مسی تیره 6.4
 • بلوند مسی متوسط 7.4 بلوند مسی متوسط 7.4
 • بلوند مسی روشن 8.4 بلوند مسی روشن 8.4
 • بلوند مسی خیلی روشن 9.4 بلوند مسی خیلی روشن 9.4
 • شرابی تیره 4.20 شرابی تیره 4.20
 • شرابی متوسط 5.20 شرابی متوسط 5.20
 • شرابی روشن 6.20 شرابی روشن 6.20
 • شرابی خیلی روشن 7.20 شرابی خیلی روشن 7.20
 • بلوند مسی آلبالویی تیره 6.45 بلوند مسی آلبالویی تیره 6.45
 • بلوند مسی آلبالویی روشن 8.45 بلوند مسی آلبالویی روشن 8.45
 • بلوند مسی خیلی روشن 8.44 بلوند مسی خیلی روشن 8.44
 • بلوند مسی قرمز تیره 6.46 بلوند مسی قرمز تیره 6.46
 • بلوند مسی قرمز 7.46 بلوند مسی قرمز 7.46
 • بلوند مسی قرمز روشن 8.46 بلوند مسی قرمز روشن 8.46
 • آلبالویی تیره 5.55 آلبالویی تیره 5.55
 • آلبالویی 6.55 آلبالویی 6.55
 • آلبالویی روشن 7.55 آلبالویی روشن 7.55
 • بلوطی قرمز تیره 4.62 بلوطی قرمز تیره 4.62
 • بلوطی قرمز 5.62 بلوطی قرمز 5.62
 • بلوند خیلی قرمز تیره 6.66 بلوند خیلی قرمز تیره 6.66
 • بلوند خیلی قرمز 7.66 بلوند خیلی قرمز 7.66
 • بلوند بلوطی تیره 6.64 بلوند بلوطی تیره 6.64
 • بلوند بلوطی 7.64 بلوند بلوطی 7.64
 • بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900 بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900
 • بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901 بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901
 • بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902 بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902
 • بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903 بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903
 • نقره ایی خاکستری 911 نقره ایی خاکستری 911
 • نقره ایی 90.01 نقره ایی 90.01
 • صدفی 90.02 صدفی 90.02
 • بژ طلایی 90.32 بژ طلایی 90.32
 • بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913 بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913
 • بلوند صدفی 934 بلوند صدفی 934
 • قهوه ایی نسکافه ایی 4.77 قهوه ایی نسکافه ایی 4.77
 • بلوند نسکافه ایی 6.77 بلوند نسکافه ایی 6.77
 • شیر نسکافه ایی 8.77 شیر نسکافه ایی 8.77
 • قهوه ایی کاراملی 5.07 قهوه ایی کاراملی 5.07
 • بلوند کاراملی 8.07 بلوند کاراملی 8.07
 • بلوند کاراملی روشن 9.07 بلوند کاراملی روشن 9.07
 • بلوند شنی 6.25 بلوند شنی 6.25
 • بلوند شنی روشن 7.25 بلوند شنی روشن 7.25
 • بلوند شنی خیلی روشن 9.25 بلوند شنی خیلی روشن 9.25
 • قهوه ایی کاپوچینو 5.45 قهوه ایی کاپوچینو 5.45
 • بلوند کاپوچینو 8.54 بلوند کاپوچینو 8.54
 • دارچینی متوسط 5.75 دارچینی متوسط 5.75
 • دارچینی روشن 7.75 دارچینی روشن 7.75
 • بلوند کنفی 6.15 بلوند کنفی 6.15
 • بلوند کنفی روشن 9.15 بلوند کنفی روشن 9.15
 • روشن کننده 000 روشن کننده 000
رنگ
موجودی 12 عدد
خرید تلفنی
دوست داشتن
نشان کردن
توضیحات

رنگ مو لیدی نیو فایو 100 میل

شامل رنگ های :

مشکی 1.0            
قهوه ایی خیلی تیره 2.0                  
قهوه ایی تیره 3.0                  
قهوه ایی 4.0                 
قهوه ایی روشن 5.0                  
بلوند تیره 6.0                  
بلوند 7.0                 
بلوند روشن 8.0                  
بلوند خیلی روشن 9.0                  
بلوند خیلی خیلی روشن 10.0                  
قهوه ایی تیره اکسترا 3.00                 
قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00                 
قهوه ایی روشن اکسترا 5.00                   
بلوند تیره اکسترا 6.00                  
بلوند متوسط اکسترا 7.00                  
بلوند روشن اکسترا 8.00                  
بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00              
بلوند پلاتینه اکسترا 10.00              
مشکی پرکلاغی 1.1              
قهوه ایی خاکستری تیره 3.1             
قهوه ایی خاکستری 4.1              
قهوه ایی خاکستری روشن 5.1              
بلوند خاکستری تیره 6.1              
بلوند خاکستری متوسط 7.1              
بلوند خاکستری روشن 8.1              
بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1              
بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9              
بلوند نقره ایی 10.1                  
قهوه ایی زیتونی تیره 3.3              
قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3              
قهوه ایی زیتونی روشن 5.3              
بلوند زیتونی تیره 6.3              
بلوند زیتونی متوسط 7.3              
بلوند زیتونی روشن 8.3             
بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3             
بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3              
قهوه ایی طلایی تیره 3.5              
قهوه ایی طلایی متوسط 4.5             
قهوه ایی طلایی روشن 5.5              
بلوند طلایی تیره 6.5                  
بلوند طلایی متوسط 7.5                  
بلوند طلایی 8.5                       
بلوند طلایی روشن 9.5              
بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9                 
قهوه ایی دودی تیره 3.2              
قهوه ایی دودی متوسط 4.2              
قهوه ایی دودی روشن 5.2              
بلوند دودی تیره 6.2                 
بلوند دودی متوسط 7.2                 
بلوند دودی روشن 8.2         
بلوند دودی خیلی روشن 9.2             
بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2         
بلوند بژ تیره 6.31          
بلوند بژ متوسط 7.31          
بلوند بژ روشن 8.31              
بلوند بژ خیلی روشن 9.31              
بلوند بژ فوق العاده روشن 10.31              
قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65              
قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65              
بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65             
بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65              
بلوند فندقی شکلاتی روشن 8.65              
قهوه ایی طبیعی خاکستری 4NC              
قهوه ایی طبیعی خاکستری روشن 5NC              
بلوند طبیعی خاکستری تیره 6NC             
بلوند طبیعی خاکستری 7NC             
قهوه ایی مسی متوسط 4.4              
قهوه ایی مسی روشن 5.4              
بلوند مسی تیره 6.4                      
بلوند مسی متوسط 7.4                  
بلوند مسی روشن 8.4              
بلوند مسی خیلی روشن 9.4              
شرابی تیره 4.20                   
شرابی متوسط 5.20              
شرابی روشن 6.20                    
شرابی خیلی روشن 7.20              
بلوند مسی آلبالویی تیره 6.45              
بلوند مسی آلبالویی روشن 8.45                  
بلوند مسی خیلی روشن 8.44                  
بلوند مسی قرمز تیره 6.46             
بلوند مسی قرمز 7.46              
بلوند مسی قرمز روشن 8.46                  
آلبالویی تیره 5.55                       
آلبالویی 6.55                  
آلبالویی روشن 7.55              
بلوطی قرمز تیره 4.62              
بلوطی قرمز 5.62                 
بلوند خیلی قرمز تیره 6.66              
بلوند خیلی قرمز 7.66             
بلوند بلوطی تیره 6.64              
بلوند بلوطی 7.64             
بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900             
بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901              
بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902             
بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903         
رنگ مو لیدی - نقره ایی خاکستری 911     
نقره ایی 90.01             
صدفی 90.02         
بژ طلایی 90.32         
بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913              
بلوند صدفی 934

مقدار تخفیف
تعداد تخفیف شما بیش از
24 3% تا 6,480 تومان
72 5% تا 32,400 تومان
120 7% تا 75,600 تومان
جزئیات محصول
102706

مشخصات

صادر کننده مجوز
سازمان غذا و دارو
کشور تولید کننده
ایران
برند
لیدی نیو فایو
مناسب برای
خانم ها
حجم
100ml
محل استفاده
مو
شکل ظاهری
تیوپی
شماره مجوز / بارکد
6260621700701

مرجع خاص

بارکد EAN-13
6260621700701
نظرات
بدون نظر

Leave a review

 • ارزش خرید:
 • کیفیت:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.
16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:
خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

حساب کاربری

هدیه بگیریم

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورورد / ثبت نام

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست نشان شده ها ایجاد کنید.

ورورد / ثبت نام