10,000 تومان 12,000 تومان
 • روشن کننده 0/00 E20روشن کننده 0/00 E20
 • مشکی 1/0 N1مشکی 1/0 N1
 • قهوه ایی تیره 3/0 N2قهوه ایی تیره 3/0 N2
 • قهوه ایی متوسط 4/0 N3قهوه ایی متوسط 4/0 N3
 • قهوه ایی روشن 5/0 N4قهوه ایی روشن 5/0 N4
 • بلوند تیره 6/0 N5بلوند تیره 6/0 N5
 • بلوند متوسط 7/0 N6بلوند متوسط 7/0 N6
 • بلوند روشن 8/0 N7بلوند روشن 8/0 N7
 • بلوند خیلی روشن 9/0 N8بلوند خیلی روشن 9/0 N8
 • بلوند پلاتینه 10/0 N9بلوند پلاتینه 10/0 N9
 • بلوند پلاتینه خیلی روشن 11/0 N10بلوند پلاتینه خیلی روشن 11/0 N10
 • قهوه ایی متوسط قوی 4/00قهوه ایی متوسط قوی 4/00
 • قهوه ایی روشن قوی 5/00قهوه ایی روشن قوی 5/00
 • بلوند تیره قوی 6/00بلوند تیره قوی 6/00
 • بلوند متوسط قوی 7/00بلوند متوسط قوی 7/00
 • بلوند روشن قوی 8/00بلوند روشن قوی 8/00
 • بلوند خیلی روشن قوی 9/00بلوند خیلی روشن قوی 9/00
 • مشکی پر کلاغی 1/1 C1مشکی پر کلاغی 1/1 C1
 • قهوه ایی دودی تیره 3/1 C2قهوه ایی دودی تیره 3/1 C2
 • قهوه ایی دودی متوسط 4/1 C3قهوه ایی دودی متوسط 4/1 C3
 • قهوه ایی دودی روشن 5/1 C4قهوه ایی دودی روشن 5/1 C4
 • بلوند دودی تیره 6/1 C5بلوند دودی تیره 6/1 C5
 • بلوند دودی متوسط 7/1 C6بلوند دودی متوسط 7/1 C6
 • بلوند دودی روشن 8/1 C7بلوند دودی روشن 8/1 C7
 • بلوند دودی خیلی روشن 9/1 C8بلوند دودی خیلی روشن 9/1 C8
 • بلوند نقره ایی 10/1 C9بلوند نقره ایی 10/1 C9
 • بلوند نقره ایی پلاتینه 11/1 C10بلوند نقره ایی پلاتینه 11/1 C10
 • قهوه ایی زیتونی تیره 3/2 M2قهوه ایی زیتونی تیره 3/2 M2
 • قهوه ایی زیتونی متوسط 4/2 M3قهوه ایی زیتونی متوسط 4/2 M3
 • قهوه ایی زیتونی روشن 5/2 M4قهوه ایی زیتونی روشن 5/2 M4
 • بلوند زیتونی تیره 6/2 M5بلوند زیتونی تیره 6/2 M5
 • بلوند زیتونی متوسط 7/2 M6بلوند زیتونی متوسط 7/2 M6
 • بلوند زیتونی روشن 8/2 M7بلوند زیتونی روشن 8/2 M7
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9/2 M8بلوند زیتونی خیلی روشن 9/2 M8
 • بلوند زیتونی پلاتینه 11/2 M10بلوند زیتونی پلاتینه 11/2 M10
 • قهوه ایی طلایی 4/3 G3قهوه ایی طلایی 4/3 G3
 • قهوه ایی طلایی روشن 5/3 G4قهوه ایی طلایی روشن 5/3 G4
 • بلوند طلایی تیره 6/3 G5بلوند طلایی تیره 6/3 G5
 • بلوند طلایی متوسط 7/3 G6بلوند طلایی متوسط 7/3 G6
 • بلوند طلایی روشن 8/3 G7بلوند طلایی روشن 8/3 G7
 • بلوند طلایی خیلی روشن 9/3 G8بلوند طلایی خیلی روشن 9/3 G8
 • بلوند طلایی خیلی خیلی روشن 11/3 G10بلوند طلایی خیلی خیلی روشن 11/3 G10
 • فندقی تیره 6/734فندقی تیره 6/734
 • فندقی روشن 8/734فندقی روشن 8/734
 • بلوند خاکستری تیره A5بلوند خاکستری تیره A5
 • بلوند خاکستری متوسط A6بلوند خاکستری متوسط A6
 • بلوند خاکستری روشن A7بلوند خاکستری روشن A7
 • بلوند خاکستری خیلی روشن A8بلوند خاکستری خیلی روشن A8
 • بلوند خاکستری پلاتینه A10بلوند خاکستری پلاتینه A10
 • بلوند بژ متوسط 7/8بلوند بژ متوسط 7/8
 • بلوند بژ روشن 8/8بلوند بژ روشن 8/8
 • بلوند بژ خیلی روشن 9/8بلوند بژ خیلی روشن 9/8
 • قهوه ایی شکلاتی 3/77 W2قهوه ایی شکلاتی 3/77 W2
 • قهوه ایی شکلاتی متوسط 4/77 W3قهوه ایی شکلاتی متوسط 4/77 W3
 • قهوه ایی شکلاتی روشن 5/77 W4قهوه ایی شکلاتی روشن 5/77 W4
 • بلوند شکلاتی تیره 6/77 W5بلوند شکلاتی تیره 6/77 W5
 • بلوند شکلاتی متوسط 7/77 W6بلوند شکلاتی متوسط 7/77 W6
 • تنباکویی تیره 5/76 T4تنباکویی تیره 5/76 T4
 • تنباکویی روشن 8/76 T7تنباکویی روشن 8/76 T7
 • پیازی T10پیازی T10
 • قهوه ایی نسکافه ایی روشن5/47قهوه ایی نسکافه ایی روشن5/47
 • بلوند نسکافه ایی تیره 6/47بلوند نسکافه ایی تیره 6/47
 • کاراملی 7/47 NS6کاراملی 7/47 NS6
 • وانیلی TE9وانیلی TE9
 • قهوه ایی مسی روشن 5/4 K4قهوه ایی مسی روشن 5/4 K4
 • بلوند مسی تیره 6/4 K5بلوند مسی تیره 6/4 K5
 • بلوند مسی متوسط 7/4 K6بلوند مسی متوسط 7/4 K6
 • بادمجانی 5/66 V2بادمجانی 5/66 V2
 • شرابی متوسط 4/6 V5شرابی متوسط 4/6 V5
 • شرابی روشن 5/6 V6شرابی روشن 5/6 V6
 • انگوری تیره 5/65 RV4انگوری تیره 5/65 RV4
 • انگوری متوسط 6/65 RV6انگوری متوسط 6/65 RV6
 • آلبالویی تیره 5/55آلبالویی تیره 5/55
 • آلبالویی 6/55آلبالویی 6/55
 • آلبالویی روشن 7/55آلبالویی روشن 7/55
 • عسلی متوسط 6/34 H5عسلی متوسط 6/34 H5
 • عسلی روشن 8/34 H7عسلی روشن 8/34 H7
 • عسلی H10عسلی H10
 • بلوطی قرمز تیره 4/62بلوطی قرمز تیره 4/62
 • بلوطی قرمز 5/62بلوطی قرمز 5/62
 • بلوند بلوطی تیره 6/64بلوند بلوطی تیره 6/64
 • دارچینی 5/762دارچینی 5/762
 • عسلی سرد 8/341عسلی سرد 8/341
 • شنی صحرایی 7/13 S6شنی صحرایی 7/13 S6
 • چای دارچینی 5/735 TE4چای دارچینی 5/735 TE4
 • چای سرد 7/732 TE6چای سرد 7/732 TE6
 • چای عسلی 8/730 TE7چای عسلی 8/730 TE7
 • سوپر پلاتین بلوند_عاج فیلی 12/0سوپر پلاتین بلوند_عاج فیلی 12/0
 • سوپر پلاتین دودی_خوشه نقره ایی 12/1سوپر پلاتین دودی_خوشه نقره ایی 12/1
 • سوپر پلاتین طلایی_سان لایت 12/3سوپر پلاتین طلایی_سان لایت 12/3
 • سوپر پلاتین بژ_عروسکی 12/8سوپر پلاتین بژ_عروسکی 12/8
 • سوپر پلاتین صدفی_مرواریدی 12/9سوپر پلاتین صدفی_مرواریدی 12/9
 • کرم استخوانی 12/10کرم استخوانی 12/10
 • زیتونی قطبی 12/21زیتونی قطبی 12/21
 • نقره ایی 90/01نقره ایی 90/01
 • سوپر یخی 90/000 13.0 سوپر یخی 90/000 13.0
 • یخی 90/00یخی 90/00
 • هالوژنی PB/1 هالوژنی PB/1
 • یخی نروژی PB/2 یخی نروژی PB/2
 • طلایی هاوایی PB/3 طلایی هاوایی PB/3
 • کنفی ابریشمی PB/4 کنفی ابریشمی PB/4
 • هاوانا PB/5 هاوانا PB/5
 • کاپوچینو PB/6 کاپوچینو PB/6
 • گندمی PB/7 گندمی PB/7
 • سولاری PB/8 سولاری PB/8
 • غروب آفتاب PB/9 غروب آفتاب PB/9
 • بنفش ارغوانی PB/10 بنفش ارغوانی PB/10
 • یاقوتی PB/11 یاقوتی PB/11
 • پیچک جنگل _ گوجه ای 5/562پیچک جنگل _ گوجه ای 5/562
 • بلوند اروپایی 9/81بلوند اروپایی 9/81
 • طلایی ناب 12/00طلایی ناب 12/00
رنگ
موجودی 45 عدد
امکان خرید اینترنتی ندارم

اگر امکان خرید اینترنتی ندارید و یا قیمت عمده و بیشتر از موجودی فعلی برای خرید نیاز دارید:

گفتگو در تلگرام 

گفتگو در واتس‌اَپ

تماس تلفنی با 77840017-021

پیام ها و درخواست های شما توسط کارشناسان ما در ساعات و روزهای کاری بررسی و پاسخ داده می شود.

دریافت 6 امتیاز باشگاه مشتریان با خرید این کالا
بستن
توضیحات

رنگ مو آرکیا 100 میل

رنگ مو آرکیا 100 میل

رنگ مو کراتینه آرکیا محصولی جدید و استثنایی ضمن دارا بودن ویتامین C و پلیمر های کاتیونیک با برخورداری از نرم کنندگی و رایحه مطبوع ، با دامنه روشن کنندگی متفاوت ،جلا و براقیت منحصر به فرد و پایداری فوق العاده بالا فرموله شده و به بازار عرضه گردیده است .
رنگ  مو آرکیا مانند اغلب رنگ موهای موجود در بازار، تحت لیسانس در کشور ما تولید و عرضه می گردد. برای بسیاری از سالن های آرایشی مهم بوده که چه مارک و کیفیتی از رنگ مو را برای مشتریان خود مصرف می کنند. چرا که تمامی مارک های رنگ مو با همه ی موها سازگار نبوده و ممکن است نتیجه عکس داده باشند. رنگ مو آرکیا یکی از مارک های خوب رنگ مو مناسب موهای ایرانی ها بوده که در میان مصرف کنندگان، درصد رضایت بالایی داشته است. این رنگ مو حاوی رنگ دانه های از سری A بوده و کیفیت بسیار خوبی داشته است.

از جمله مشخصات کلیدی رنگ مو آرکیا، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • حاوی ویتامین C
 • ایجاد شفافیت و درخشندگی
 • قابلیت پوشانندگی کامل
 • ایجاد رنگ طبیعی و نرمی در مو
 • غنی شده با مواد طبیعی
 • تقویت کننده انواع مو
 • سازگاری با پوست
 • فرموله شده توسظ شرکت LCW فرانسه


نحوه استفاده :
محتوی یک تیوپ 100 میلی لیتر رنگ مو آرکیا را با 120 میلی لیتر اکسیدان کرم 9 % یا 30 حجم آرکیا (1+1) را در یک ظرف غیر فلزی ریخته خوب بهم بزنید تا کاملا مخلوط شود .

طریقه مصرف :
الف ) مخلوط تهیه شده را از پشت سر به فاصله 2 سانتی متر مانده به ریشه شروع و به طرف نوک موها بمالید ، پس از 10 دقیقه مخلوط تهیه شده را به ریشه های مو بزنید و 20 دقیقه صبر کنید .
ب ) با استفاده از یک شانه رنگ را به قسمت های طولی و انتهایی موی خود به طور یکنواخت بمالید و سپس آبکشی کنید .
ج ) پس از اتمام زمان مورد نظر برای رنگ کردن ، موها را با کمی آب گرم مالش داده و کاملا آنها را آبکشی و شستشو دهید .

احتیاط :
قبل از مصرف تست حساسیت بر روی پوست انجام گیرد .
از رنگ کردن ابروها و مژه ها خودداری فرمایید .

تعداد در هر کارتن 36 عدد

شامل رنگ های :

 • فندقی روشن 8/734
 • فندقی تیره 6/734
 • سوپر یخی 90/000 13.0
 • یخی 90/00
 • روشن کننده 0/00 E20
 • نقره ایی 90/01
 • چای دارچینی 5/735 TE4
 • چای سرد 7/732 TE6
 • چای عسلی 8/730 TE7
 • سوپر پلاتین بلوند_عاج فیلی 12/0
 • سوپر پلاتین دودی_خوشه نقره ایی 12/1
 • سوپر پلاتین طلایی_سان لایت 12/3
 • سوپر پلاتین بژ_عروسکی 12/8
 • سوپر پلاتین صدفی_مرواریدی 12/9
 • کرم استخوانی 12/10
 • زیتونی قطبی 12/21
 • بلوطی قرمز تیره 4/62
 • بلوطی قرمز 5/62
 • بلوند بلوطی تیره 6/64
 • آلبالویی تیره 5/55
 • آلبالویی 6/55
 • آلبالویی روشن 7/55
 • قهوه ایی مسی روشن 5/4 K4
 • بلوند مسی تیره 6/4 K5
 • بلوند مسی متوسط 7/4 K6
 • تنباکویی تیره 5/76 T4
 • تنباکویی روشن 8/76 T7
 • پیازی T10
 • بلوند بژ متوسط 7/8
 • بلوند بژ روشن 8/8
 • بلوند بژ خیلی روشن 9/8
 • عسلی متوسط 6/34 H5
 • عسلی روشن 8/34 H7
 • عسلی H10
 • شرابی متوسط 4/6 V5
 • شرابی روشن 5/6 V6
 • انگوری تیره 5/65 RV4
 • انگوری متوسط 6/65 RV6
 • بادمجانی 5/66 V2
 • قهوه ایی نسکافه ایی روشن5/47
 • بلوند نسکافه ایی تیره 6/47
 • کاراملی 7/47 NS6
 • وانیلی TE9
 • قهوه ایی شکلاتی متوسط 4/77 W3
 • قهوه ایی شکلاتی روشن 5/77 W4
 • بلوند شکلاتی تیره 6/77 W5
 • بلوند شکلاتی متوسط 7/77 W6
 • قهوه ایی شکلاتی 3/77 W2
 • بلوند خاکستری تیره A5
 • بلوند خاکستری متوسط A6
 • بلوند خاکستری روشن A7
 • بلوند خاکستری خیلی روشن A8
 • بلوند خاکستری پلاتینه A10
 • قهوه ایی طلایی روشن 5/3 G4
 • بلوند طلایی تیره 6/3 G5
 • بلوند طلایی متوسط 7/3 G6
 • بلوند طلایی روشن 8/3 G7
 • بلوند طلایی خیلی روشن 9/3 G8
 • بلوند طلایی خیلی خیلی روشن 11/3 G10
 • قهوه ایی طلایی 4/3 G3
 • قهوه ایی زیتونی تیره 3/2 M2
 • قهوه ایی زیتونی متوسط 4/2 M3
 • قهوه ایی زیتونی روشن 5/2 M4
 • بلوند زیتونی تیره 6/2 M5
 • بلوند زیتونی متوسط 7/2 M6
 • بلوند زیتونی روشن 8/2 M7
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9/2 M8
 • بلوند زیتونی پلاتینه 11/2 M10
 • مشکی پر کلاغی 1/1 C1
 • قهوه ایی دودی تیره 3/1 C2
 • قهوه ایی دودی متوسط 4/1 C3
 • قهوه ایی دودی روشن 5/1 C4
 • لوند دودی تیره 6/1 C5
 • بلوند دودی متوسط 7/1 C6
 • بلوند دودی روشن 8/1 C7
 • بلوند دودی خیلی روشن 9/1 C8
 • بلوند نقره ایی 10/1 C9
 • بلوند نقره ایی پلاتینه 11/1 C10
 • قهوه ایی متوسط قوی 4/00
 • قهوه ایی روشن قوی 5/00
 • بلوند تیره قوی 6/00
 • بلوند متوسط قوی 7/00
 • بلوند روشن قوی 8/00
 • بلوند خیلی روشن قوی 9/00
 • مشکی 1/0 N1
 • قهوه ایی تیره 3/0 N2
 • قهوه ایی متوسط 4/0 N3
 • قهوه ایی روشن 5/0 N4
 • بلوند تیره 6/0 N5
 • بلوند متوسط 7/0 N6
 • بلوند روشن 8/0 N7
 • بلوند خیلی روشن 9/0 N8
 • بلوند پلاتینه 10/0 N9
 • بلوند پلاتینه خیلی روشن 11/0 N10

شامل رنگ های سری جدید : 

 • روژی PB/2
 • طلایی هاوایی PB/3
 • کنفی ابریشمی PB/4
 • هاوانا PB/5
 • کاپوچینو PB/6
 • گندمی PB/7
 • سولاری PB/8
 • غروب آفتاب PB/9
 • بنفش ارغوانی PB/10
 • یاقوتی PB/11
 • پیچک جنگل _ گوجه ای 5/562
 • بلوند اروپایی 9/81
 • طلایی ناب 12/00


شامل رنگ های ترکیبی :

 • دارچینی 5/762
 • عسلی سرد 8/341
 • شنی صحرایی 7/13 S6

مقدار تخفیف
تعداد تخفیف شما بیش از
500 4,700 تومان تا 2,350,000 تومان
مشخصات
102705

مشخصات

کشور تولید کننده
ایران
بارکد / شماره مجوز
6262364900486
صادر کننده مجوز
سازمان غذا و دارو
مناسب برای
خانم ها
محل استفاده
مو
شکل ظاهری
تیوپی
برند
آرکیا | Arkia

مرجع خاص

بارکد EAN-13
6262364900486
نظر(2)
رتبه‌بندی کلی
5
2 نظر
کیفیت
(5)
ارزش خرید
(5)
سلام شرابی خریدم اصلا راضی نیستم

تجربه و نظر خود را درباره این محصول بنویسید

 • ارزش خرید:
 • کیفیت:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.
مشاهدات اخیر

فهرست