34,000 تومان 44,000 تومان
تامین کننده : زیباما
 • 1.00 مشکی اکسترا1.00 مشکی اکسترا
 • 3.00 قهوه ای تیره اکسترا3.00 قهوه ای تیره اکسترا
 • 4.00 قهوه ای متوسط اکسترا4.00 قهوه ای متوسط اکسترا
 • 5.00 قهوه ای روشن اکسترا 5.00 قهوه ای روشن اکسترا
 • 6.00 بلوند تیره اکسترا 6.00 بلوند تیره اکسترا
 • 7.00 بلوند متوسط اکسترا 7.00 بلوند متوسط اکسترا
 • 8.00 بلوند روشن اکسترا 8.00 بلوند روشن اکسترا
 • 9.00 بلوند خیلی روشن اکسترا9.00 بلوند خیلی روشن اکسترا
 • 10.00 بلوند پلاتینه اکسترا10.00 بلوند پلاتینه اکسترا
 • 12.00 بلوند پلاتینه خیلی خیلی روشن اکسترا12.00 بلوند پلاتینه خیلی خیلی روشن اکسترا
 • 1.1 مشکی پرکلاغی1.1 مشکی پرکلاغی
 • 3.1 قهوه ای دودی تیره 3.1 قهوه ای دودی تیره
 • 4.1 قهوه ای دودی متوسط4.1 قهوه ای دودی متوسط
 • 5.1 قهوه ای دودی روشن 5.1 قهوه ای دودی روشن
 • 6.1 بلوند دودی تیره 6.1 بلوند دودی تیره
 • 7.1 بلوند دودی متوسط 7.1 بلوند دودی متوسط
 • 8.1 بلوند دودی روشن8.1 بلوند دودی روشن
 • 9.1 بلوند دودی خیلی روشن9.1 بلوند دودی خیلی روشن
 • 12.1 بلوند دودی خیلی خیلی روشن12.1 بلوند دودی خیلی خیلی روشن
 • 10.1 بلوند دودی پلاتینه10.1 بلوند دودی پلاتینه
 • 3.2 شرابی تیره (بادمجانی)3.2 شرابی تیره (بادمجانی)
 • 5.2 شرابی روشن5.2 شرابی روشن
 • 6.2 بلوند شرابی تیره6.2 بلوند شرابی تیره
 • 4.26 قهوه ای ارغوانی متوسط4.26 قهوه ای ارغوانی متوسط
 • 5.26 قهوه ای ارغوانی روشن5.26 قهوه ای ارغوانی روشن
 • 5.31 قهوه ای بژ روشن5.31 قهوه ای بژ روشن
 • 6.31 بلوند بژ تیره6.31 بلوند بژ تیره
 • 7.31 بلوند بژ متوسط7.31 بلوند بژ متوسط
 • 8.31 بلوند بژ روشن8.31 بلوند بژ روشن
 • 10.31 بلوند بژ پلاتینه10.31 بلوند بژ پلاتینه
 • 3.81 برزیلی3.81 برزیلی
 • 6.03 هاوانا6.03 هاوانا
 • 5.43 موناکو5.43 موناکو
 • 7.73 مدیترانه ای7.73 مدیترانه ای
 • 4.05 استوایی4.05 استوایی
 • 3.6 قرمز اناری3.6 قرمز اناری
 • 4.6 قرمز رویایی4.6 قرمز رویایی
 • 4.5 قهوه ای ماهاگونی متوسط4.5 قهوه ای ماهاگونی متوسط
 • 6.6 قرمز آتشین6.6 قرمز آتشین
 • 4.08 قهوه ای تنباکویی متوسط4.08 قهوه ای تنباکویی متوسط
 • 5.08 قهوه ای تنباکویی روشن5.08 قهوه ای تنباکویی روشن
 • 6.08 بلوند تنباکویی تیره6.08 بلوند تنباکویی تیره
 • 3.76 قهوه ای شاه بلوطی تیره3.76 قهوه ای شاه بلوطی تیره
 • 5.76 قهوه ای شاه بلوطی روشن5.76 قهوه ای شاه بلوطی روشن
 • 6.76 بلوند شاه بلوطی تیره6.76 بلوند شاه بلوطی تیره
 • 6.71 قهوه ای موکا6.71 قهوه ای موکا
 • 7.76 بلوند شاه بلوطی متوسط7.76 بلوند شاه بلوطی متوسط
 • 8.17 بلوند نسکافه ای روشن8.17 بلوند نسکافه ای روشن
 • 3.8 قهوه ای زیتونی تیره3.8 قهوه ای زیتونی تیره
 • 4.8 قهوه ای زیتونی متوسط4.8 قهوه ای زیتونی متوسط
 • 5.8 قهوه ای زیتونی روشن5.8 قهوه ای زیتونی روشن
 • 6.8 بلوند زیتونی تیره6.8 بلوند زیتونی تیره
 • 7.8 بلوند زیتونی متوسط7.8 بلوند زیتونی متوسط
 • 8.8 بلوند زیتونی روشن8.8 بلوند زیتونی روشن
 • 9.8 بلوند زیتونی خیلی روشن9.8 بلوند زیتونی خیلی روشن
 • 10.8 بلوند زیتونی پلاتینه10.8 بلوند زیتونی پلاتینه
 • 12.8 بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن12.8 بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن
 • 5.3 قهوه ای طلایی روشن5.3 قهوه ای طلایی روشن
 • 5.74 قهوه ای فندقی روشن5.74 قهوه ای فندقی روشن
 • 9.3 بلوند طلایی خیلی روشن9.3 بلوند طلایی خیلی روشن
 • 7.7 بلوند شکلاتی متوسط7.7 بلوند شکلاتی متوسط
 • 3.74 قهوه ای فندقی تیره3.74 قهوه ای فندقی تیره
 • 7.3 بلوند طلایی متوسط7.3 بلوند طلایی متوسط
 • 5.7 قهوه ای شکلاتی روشن5.7 قهوه ای شکلاتی روشن
 • 5.6 قرمز ایرلندی5.6 قرمز ایرلندی
 • 4.74 قهوه ای فندقی متوسط4.74 قهوه ای فندقی متوسط
 • 8.3 بلوند طلایی روشن8.3 بلوند طلایی روشن
 • 6.7 بلوند شکلاتی تیره6.7 بلوند شکلاتی تیره
 • 6.3 بلوند طلایی تیره6.3 بلوند طلایی تیره
 • 4.7 قهوه ای شکلاتی متوسط4.7 قهوه ای شکلاتی متوسط
 • 6.74 بلوند فندقی تیره6.74 بلوند فندقی تیره
 • 6.34 بلوند عسلی تیره6.34 بلوند عسلی تیره
 • 7.34 بلوند عسلی متوسط7.34 بلوند عسلی متوسط
 • 8.34 بلوند عسلی روشن8.34 بلوند عسلی روشن
 • 4.4 قهوه ای مسی متوسط4.4 قهوه ای مسی متوسط
 • 5.4 قهوه ای مسی روشن5.4 قهوه ای مسی روشن
 • 6.4 بلوند مسی تیره6.4 بلوند مسی تیره
 • 7.40 پاییزی7.40 پاییزی
 • 3.5 قهوه ای ماهاگونی تیره3.5 قهوه ای ماهاگونی تیره
 • 5.5 قهوه ای ماهاگونی روشن5.5 قهوه ای ماهاگونی روشن
 • 6.5 بلوند ماهاگونی تیره6.5 بلوند ماهاگونی تیره
 • 2.02 آنیکس2.02 آنیکس
 • 3.02 قهوه ای بنفش3.02 قهوه ای بنفش
 • 4.02 بورگاندی4.02 بورگاندی
 • 5.04 برنزی5.04 برنزی
 • 5.75 دارچینی5.75 دارچینی
 • 6.437 کهربایی6.437 کهربایی
 • 6.738 گردویی6.738 گردویی
 • 10.123 رویال دایموند10.123 رویال دایموند
 • 10.136 شامپاینی10.136 شامپاینی
 • 10.198 متالیک10.198 متالیک
 • 4.17 قهوه ای نسکافه ای متوسط4.17 قهوه ای نسکافه ای متوسط
 • 6.17 بلوند نسکافه ای تیره6.17 بلوند نسکافه ای تیره
 • 6.37 کاپوچینو6.37 کاپوچینو
 • 7.47 تافی7.47 تافی
 • 7.71 آیریش کرم7.71 آیریش کرم
 • 9.71 کاراملی روشن9.71 کاراملی روشن
 • 0.00 روشن کننده0.00 روشن کننده
 • 12.01 وانیلی12.01 وانیلی
 • 12.16 مرواریدی12.16 مرواریدی
 • 12.18 کنفی آلپا12.18 کنفی آلپا
 • 12.31 شنی صحرایی12.31 شنی صحرایی
 • 6.200 ارکیده بنفش6.200 ارکیده بنفش
 • 6.260 ویولت6.260 ویولت
 • 6.603 صورتی باربی6.603 صورتی باربی
 • 8.600 هلویی 8.600 هلویی
 • 8.306 رز گلد 8.306 رز گلد
 • 8.212 هفت رنگ (کورال) 8.212 هفت رنگ (کورال)
 • 6.721 ارغوانی پاستل 6.721 ارغوانی پاستل
 • 7.372 بیسکویتی 7.372 بیسکویتی
 • 7.800 الیو 7.800 الیو
 • 7.900 اسکای بلو7.900 اسکای بلو
رنگ
موجودی 6 عدد
امکان خرید اینترنتی ندارم !

اگر امکان خرید اینترنتی ندارید و یا قیمت عمده و بیشتر از موجودی فعلی برای خرید نیاز دارید:

گفتگو در تلگرام 

گفتگو در واتس‌اَپ

پیام ها و درخواست های شما توسط کارشناسان ما در ساعات و روزهای کاری بررسی و پاسخ داده می شود.

بستن
محصولات مرتبط
درباره کالا

رنگ مو دوماسی 120 میل

رنگ مو دوماسی 120 میل

ویژگی ها:

 • حاوی ویتامین C
 • ماندگاری بالا
 • حاوی آلوئه ورا
 • دارای نرم کننده مو

هاوانا 6.03
مدیترانه ای 7.73
برزیلی 3.81
استوایی 4.05
موناکو 5.43
روشن کننده 0.00
وانیلی 12.01
مرواریدی 12.16
کنفی آلپا 12.16
شنی صحرایی 12.31
قهوه ای نسکافه ای متوسط 4.17
بلوند نسکافه ای تیره 6.17
کاپوچینو 6.37
قهوه ای موکا 6.71
تافی 7.47
آیریش کرم 7.71
بلوند نسکافه ای روشن 8.17
کاراملی روشن 9.71
آنیکس 2.02
قهوه ای بنفش 3.02
بورگاندی 4.02
برنزی 5.04
دارچینی 5.75
کهربایی 6.437
گردویی 6.738
رویال دایموند 10.123
شامپاینی 10.136
متالیک 10.198
قهوه ای ماهاگونی تیره 3.5
قهوه ای ماهاگونی متوسط 4.5
قهوه ای ماهاگونی روشن 5.5
بلوند ماهاگونی تیره 6.5
قهوه ای مسی متوسط 4.4
قهوه ای مسی روشن 5.4
بلوند مسی تیره 6.4
پاییزی 7.40
بلوند عسلی تیره 6.34
بلوند عسلی متوسط 7.34
بلوند عسلی روشن 8.34
قهوه ای فندقی تیره 3.74
قهوه ای فندقی متوسط 4.74
قهوه ای فندقی روشن 5.74
بلوند فندقی تیره 6.74
قرمز اناری 3.6
قرمز رویایی 4.6
قرمز ایرلندی 5.6
قرمز آتشین 6.6
قهوه ای طبیعی اکسترا متوسط 4.7
قهوه ای طبیعی اکسترا روشن 5.7
بلوند طبیعی اکسترا تیره 6.7
بلوند طبیعی اکسترا متوسط 7.7
قهوه ای روشن اکسترا 5.00
بلوند تیره اکسترا 6.00
بلوند متوسط اکسترا 7.00
بلوند روشن اکسترا 8.00
مشکی اکسترا 1.00
قهوه ای تیره اکسترا 3.00
قهوه ای متوسط اکسترا 4.00
بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00
بلوند پلاتینه اکسترا 10.00
بلوند پلاتینه خیلی خیلی روشن اکسترا 12.00
قهوه ای طلایی روشن 5.3
بلوند طلایی تیره 6.3
بلوند طلایی متوسط 7.3
بلوند طلایی روشن 8.3
بلوند طلایی خیلی روشن 9.3
مشکی پرکلاغی 1.1
قهوه ای دودی تیره 3.1
قهوه ای دودی متوسط 4.1
بلوند دودی تیره 6.1
قهوه ای دودی روشن 5.1
بلوند دودی متوسط 7.1
بلوند دودی روشن 8.1
بلوند دودی خیلی روشن 9.1
بلوند دودی پلاتینه 10.1
بلوند دودی خیلی خیلی روشن 12.1
قهوه ای زیتونی تیره 3.8
قهوه ای زیتونی متوسط 4.8
قهوه ای زیتونی روشن 5.8
بلوند زیتونی تیره 6.8
بلوند زیتونی متوسط 7.8
بلوند زیتونی روشن 8.8
بلوند زیتونی خیلی روشن 9.8
بلوند زیتونی پلاتینه 10.8
بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 12.8
قهوه ای شاه بلوطی تیره 3.76
قهوه ای شاه بلوطی روشن 5.76
بلوند شاه بلوطی تیره 6.76
بلوند شاه بلوطی متوسط 7.76
شرابی تیره (بادمجانی) 3.2
قهوه ای ارغوانی متوسط 4.26
شرابی روشن 5.2
بلوند شرابی تیره 6.2
قهوه ای ارغوانی روشن 5.26
قهوه ای بژ روشن 5.31
بلوند بژ تیره 6.31
بلوند بژ متوسط 7.31
بلوند بژ روشن 8.31
بلوند بژ پلاتینه 10.31
قهوه ای تنباکویی متوسط 4.08
قهوه ای تنباکویی روشن 5.08
بلوند تنباکویی تیره 6.08 

مقدار تخفیف
تعداد تخفیف شما بیش از
36 14,500 تومان تا 522,000 تومان
اطلاعات تکمیلی
102702

مشخصات

کشور تولید کننده
ایران
بارکد
6260235285052
شماره پروانه بهداشتی
1
مقدار
120 میلی لیتر
نسبت ترکیب رنگ با اکسیدان
یک عدد تیوپ با 1.5 برابر اکسیدان مخلوط شود ( یا از اکسیدان همین برند استفاده شود )
جنسیت
آقایان و خانم ها
مناسب استفاده
موی سر
مناسب برای
استفاده شخصی
سالن زیبایی و آرایشگاه
آمونیاک رنگ مو
دارد
روش مصرف
روی بسته های رنگ مو نسبت ترکیب رنگ و اکسیدان مشخص شده که معمولا 1:1 یا 1.5:1 می باشد، بهترین رنگ زمانی ایجاد می شود که رنگ مو و اکسیدان به نسبت گفته شده روی بسته بندی رنگ با هم ترکیب شوند. حتما قبل از استفاده از اکسیدان نسبت ترکیبی با رنگ مو را چک کنید.
رنگ ترکیبی
دارد

مرجع خاص

بارکد EAN-13
6260235285052
ارسال و پرداخت
نظر(2)
رتبه‌بندی کلی
4.5
2 نظر
کیفیت
(4.5)
ارزش خرید
(4.5)
☺️

تجربه و نظر خود را درباره این محصول بنویسید

 • ارزش خرید:
 • کیفیت:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.
مشاهدات اخیر

اصالت کالا

کشور تولید کننده ایران
بارکد 6260235285052
شماره پروانه بهداشتی 1

ویژگی های اصلی

مقدار 120 میلی لیتر
جنسیت آقایان و خانم ها

خاصیت و کارکرد

مناسب استفاده موی سر

سایر ویژگی‌ها

نسبت ترکیب رنگ با اکسیدان یک عدد تیوپ با 1.5 برابر اکسیدان مخلوط شود ( یا از اکسیدان همین برند استفاده شود )
مناسب برای سالن زیبایی و آرایشگاهاستفاده شخصی
آمونیاک رنگ مو
روش مصرف روی بسته های رنگ مو نسبت ترکیب رنگ و اکسیدان مشخص شده که معمولا 1:1 یا 1.5:1 می باشد، بهترین رنگ زمانی ایجاد می شود که رنگ مو و اکسیدان به نسبت گفته شده روی بسته بندی رنگ با هم ترکیب شوند. حتما قبل از استفاده از اکسیدان نسبت ترکیبی با رنگ مو را چک کنید.
رنگ ترکیبی

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورورد / ثبت نام