9,500 تومان
 • مشکی 1.0 مشکی 1.0
 • قهوه ایی خیلی تیره 2.0 قهوه ایی خیلی تیره 2.0
 • قهوه ایی تیره 3.0 قهوه ایی تیره 3.0
 • قهوه ایی 4.0 قهوه ایی 4.0
 • قهوه ایی روشن 5.0 قهوه ایی روشن 5.0
 • بلوند تیره 6.0 بلوند تیره 6.0
 • بلوند 7.0 بلوند 7.0
 • بلوند روشن 8.0 بلوند روشن 8.0
 • بلوند خیلی روشن 9.0 بلوند خیلی روشن 9.0
 • بلوند خیلی خیلی روشن 10.0 بلوند خیلی خیلی روشن 10.0
 • قهوه ایی تیره اکسترا 3.00 قهوه ایی تیره اکسترا 3.00
 • قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00 قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00
 • قهوه ایی روشن اکسترا 5.00 قهوه ایی روشن اکسترا 5.00
 • بلوند تیره اکسترا 6.00بلوند تیره اکسترا 6.00
 • بلوند متوسط اکسترا 7.00 بلوند متوسط اکسترا 7.00
 • بلوند روشن اکسترا 8.00 بلوند روشن اکسترا 8.00
 • بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00 بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00
 • مشکی پرکلاغی 1.1 مشکی پرکلاغی 1.1
 • قهوه ایی خاکستری تیره 3.1 قهوه ایی خاکستری تیره 3.1
 • قهوه ایی خاکستری متوسط 4.1 قهوه ایی خاکستری متوسط 4.1
 • قهوه ایی خاکستری روشن 5.1 قهوه ایی خاکستری روشن 5.1
 • بلوند خاکستری تیره 6.1 بلوند خاکستری تیره 6.1
 • بلوند خاکستری متوسط 7.1 بلوند خاکستری متوسط 7.1
 • بلوند خاکستری روشن 8.1 بلوند خاکستری روشن 8.1
 • بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1 بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1
 • بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9
 • بلوند نقره ایی 10.1 بلوند نقره ایی 10.1
 • بلوند شنی 6.25 بلوند شنی 6.25
 • بلوند شنی روشن 7.25 بلوند شنی روشن 7.25
 • بلوند شنی خیلی روشن 9.25 بلوند شنی خیلی روشن 9.25
 • قهوه ایی زیتونی تیره 3.3 قهوه ایی زیتونی تیره 3.3
 • قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3 قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3
 • قهوه ایی زیتونی روشن 5.3 قهوه ایی زیتونی روشن 5.3
 • بلوند زیتونی تیره 6.3 بلوند زیتونی تیره 6.3
 • بلوند زیتونی متوسط 7.3 بلوند زیتونی متوسط 7.3
 • بلوند زیتونی روشن 8.3 بلوند زیتونی روشن 8.3
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3 بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3
 • بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3 بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3
 • قهوه ایی کاراملی 5.07 قهوه ایی کاراملی 5.07
 • بلوند کاراملی 8.07 بلوند کاراملی 8.07
 • بلوند کاراملی روشن 9.07 بلوند کاراملی روشن 9.07
 • قهوه ایی طلایی تیره 3.5 قهوه ایی طلایی تیره 3.5
 • قهوه ایی طلایی متوسط 4.5 قهوه ایی طلایی متوسط 4.5
 • قهوه ایی طلایی روشن 5.5 قهوه ایی طلایی روشن 5.5
 • بلوند طلایی تیره 6.5 بلوند طلایی تیره 6.5
 • بلوند طلایی متوسط 7.5 بلوند طلایی متوسط 7.5
 • بلوند طلایی 8.5 بلوند طلایی 8.5
 • بلوند طلایی روشن 9.5 بلوند طلایی روشن 9.5
 • بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9
 • قهوه ایی نسکافه ایی 4.77 قهوه ایی نسکافه ایی 4.77
 • بلوند نسکافه ایی 6.77 بلوند نسکافه ایی 6.77
 • شیر نسکافه ایی 8.77 شیر نسکافه ایی 8.77
 • قهوه ایی دودی تیره 3.2 قهوه ایی دودی تیره 3.2
 • قهوه ایی دودی متوسط 4.2 قهوه ایی دودی متوسط 4.2
 • قهوه ایی دودی روشن 5.2 قهوه ایی دودی روشن 5.2
 • بلوند دودی تیره 6.2 بلوند دودی تیره 6.2
 • بلوند دودی متوسط 7.2 بلوند دودی متوسط 7.2
 • بلوند دودی روشن 8.2 بلوند دودی روشن 8.2
 • بلوند دودی خیلی روشن 9.2 بلوند دودی خیلی روشن 9.2
 • بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2 بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2
 • قهوه ایی مسی متوسط 4.4 قهوه ایی مسی متوسط 4.4
 • قهوه ایی مسی روشن 5.4 قهوه ایی مسی روشن 5.4
 • بلوند مسی تیره 6.4 بلوند مسی تیره 6.4
 • بلوند مسی متوسط 7.4 بلوند مسی متوسط 7.4
 • بلوند مسی روشن 8.4 بلوند مسی روشن 8.4
 • بلوند مسی خیلی روشن 9.4 بلوند مسی خیلی روشن 9.4
 • بلوند بژ تیره 6.31 بلوند بژ تیره 6.31
 • بلوند بژ متوسط 7.31 بلوند بژ متوسط 7.31
 • بلوند بژ روشن 8.31 بلوند بژ روشن 8.31
 • بلوند بژ خیلی روشن 9.31 بلوند بژ خیلی روشن 9.31
 • بلوند بز فوق العاده روشن 10.31 بلوند بز فوق العاده روشن 10.31
 • شرابی تیره 4.20 شرابی تیره 4.20
 • شرابی متوسط 5.20 شرابی متوسط 5.20
 • شرابی روشن 6.20 شرابی روشن 6.20
 • شرابی خیلی روشن 7.20 شرابی خیلی روشن 7.20
 • قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65 قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65
 • قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65 قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65
 • بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65 بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65
 • بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65 بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65
 • بلوطی قرمز تیره 4.62 بلوطی قرمز تیره 4.62
 • بلوطی قرمز 5.62 بلوطی قرمز 5.62
 • بلوند خیلی قرمز تیره 6.66 بلوند خیلی قرمز تیره 6.66
 • بلوند خیلی قرمز 7.66 بلوند خیلی قرمز 7.66
 • بلوند بلوطی تیره 6.64 بلوند بلوطی تیره 6.64
 • بلوند بلوطی 7.64 بلوند بلوطی 7.64
 • قهوه ایی کاکائویی متوسط 4.53 قهوه ایی کاکائویی متوسط 4.53
 • قهوه ایی کاکائویی روشن 5.53 قهوه ایی کاکائویی روشن 5.53
 • بلوند کاکائویی تیره 6.53 بلوند کاکائویی تیره 6.53
 • بلوند کاکائویی متوسط 7.53 بلوند کاکائویی متوسط 7.53
 • بلوند کاکائویی روشن 8.53 بلوند کاکائویی روشن 8.53
 • بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900 بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900
 • بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901 بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901
 • بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902 بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902
 • بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903 بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903
 • نقره ایی خاکستری 911 نقره ایی خاکستری 911
 • نقره ایی 90.01 نقره ایی 90.01
 • صدفی 90.02 صدفی 90.02
 • بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913 بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913
 • بلوند صدفی 934 بلوند صدفی 934
 • برنزی برنزی
 • بلوند کنفی 6.15 بلوند کنفی 6.15
 • بلوند کنفی روشن 9.15 بلوند کنفی روشن 9.15
 • دارچینی متوسط 5.75 دارچینی متوسط 5.75
 • دارچینی روشن 7.75 دارچینی روشن 7.75
 • قهوه ایی کاپوچینو 5.45 قهوه ایی کاپوچینو 5.45
 • بلوند کاپوچینو 8.54 بلوند کاپوچینو 8.54
رنگ
این رنگ یا طرح موجود نیست، گزینه ای دیگری انتخاب کنید. موجودی 0 عدد
امکان خرید اینترنتی ندارم

اگر امکان خرید اینترنتی ندارید و یا قیمت عمده و بیشتر از موجودی فعلی برای خرید نیاز دارید:

گفتگو در تلگرام 

گفتگو در واتس‌اَپ

تماس تلفنی با 77840017-021

پیام ها و درخواست های شما توسط کارشناسان ما در ساعات و روزهای کاری بررسی و پاسخ داده می شود.

دریافت 5.7 امتیاز باشگاه مشتریان با خرید این کالا
بستن
وقتی موجود شد پیامک کن
توضیحات

رنگ مو سلیک 100 میل

رنگ مو سلیک 100 میل

شامل رنگ  های :

رنگ مو سلیک - مشکی 1.0              
رنگ مو سلیک - قهوه ایی خیلی تیره 2.0
رنگ مو سلیک - قهوه ایی تیره 3.0
رنگ مو سلیک - قهوه ایی 4.0
رنگ مو سلیک - قهوه ایی روشن 5.0     
رنگ مو سلیک - بلوند تیره 6.0
رنگ مو سلیک - بلوند 7.0
رنگ مو سلیک - بلوند روشن 8.0
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی روشن 9.0
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی خیلی روشن 10.0
رنگ مو سلیک - قهوه ایی تیره اکسترا 3.00
رنگ مو سلیک - قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00
رنگ مو سلیک - قهوه ایی روشن اکسترا 5.00     
رنگ مو سلیک - بلوند تیره اکسترا 6.00
رنگ مو سلیک - بلوند متوسط اکسترا 7.00     
رنگ مو سلیک - بلوند روشن اکسترا 8.00     
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00
رنگ مو سلیک - مشکی پرکلاغی 1.1
رنگ مو سلیک - قهوه ایی خاکستری تیره 3.1     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی خاکستری متوسط 4.1
رنگ مو سلیک - قهوه ایی خاکستری روشن 5.1
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری تیره 6.1
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری متوسط 7.1
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری روشن 8.1
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1
رنگ مو سلیک - بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9
رنگ مو سلیک - بلوند نقره ایی 10.1
رنگ مو سلیک - بلوند شنی 6.25
رنگ مو سلیک - بلوند شنی روشن 7.25
رنگ مو سلیک - بلوند شنی خیلی روشن 9.25     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی زیتونی تیره 3.3     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3    
رنگ مو سلیک - قهوه ایی زیتونی روشن 5.3     
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی تیره 6.3     
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی متوسط 7.3    
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی روشن 8.3     
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3     
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3    
رنگ مو سلیک - قهوه ایی کاراملی 5.07
رنگ مو سلیک - بلوند کاراملی 8.07     
رنگ مو سلیک - بلوند کاراملی روشن 9.07     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی طلایی تیره 3.5     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی طلایی متوسط 4.5     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی طلایی روشن 5.5         
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی تیره 6.5
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی متوسط 7.5     
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی 8.5     
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی روشن 9.5     
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9        
رنگ مو سلیک - قهوه ایی نسکافه ایی 4.77
رنگ مو سلیک - بلوند نسکافه ایی 6.77     
رنگ مو سلیک - شیر نسکافه ایی 8.77     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی دودی تیره 3.2    
رنگ مو سلیک - قهوه ایی دودی متوسط 4.2     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی دودی روشن 5.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی تیره 6.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی متوسط 7.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی روشن 8.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی خیلی روشن 9.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی مسی متوسط 4.4     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی مسی روشن 5.4         
رنگ مو سلیک - بلوند مسی تیره 6.4     
رنگ مو سلیک - بلوند مسی متوسط 7.4     
رنگ مو سلیک - بلوند مسی روشن 8.4     
رنگ مو سلیک - بلوند مسی خیلی روشن 9.4     
رنگ مو سلیک - بلوند بژ تیره 6.31         
رنگ مو سلیک - بلوند بژ متوسط 7.31     
رنگ مو سلیک - بلوند بژ روشن 8.31     
رنگ مو سلیک - بلوند بژ خیلی روشن 9.31     
رنگ مو سلیک - بلوند بز فوق العاده روشن 10.31     
رنگ مو سلیک - شرابی تیره 4.20     
رنگ مو سلیک - شرابی متوسط 5.20     
رنگ مو سلیک - شرابی روشن 6.20     
رنگ مو سلیک - شرابی خیلی روشن 7.20         
رنگ مو سلیک - قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65         
رنگ مو سلیک - قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65     
رنگ مو سلیک - بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65     
رنگ مو سلیک - بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65         
رنگ مو سلیک - بلوند فندقی شکلاتی روشن 8.65     
رنگ مو سلیک - بلوطی قرمز تیره 4.62     
رنگ مو سلیک - بلوطی قرمز 5.62     
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی قرمز تیره 6.66         
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی قرمز 7.66         
رنگ مو سلیک - بلوند بلوطی تیره 6.64         
رنگ مو سلیک - بلوند بلوطی 7.64         
رنگ مو سلیک - قهوه ایی کاکائویی متوسط 4.53             
رنگ مو سلیک - قهوه ایی کاکائویی روشن 5.53         
رنگ مو سلیک - بلوند کاکائویی تیره 6.53     
رنگ مو سلیک - بلوند کاکائویی متوسط 7.53         
رنگ مو سلیک - بلوند کاکائویی روشن 8.53         
رنگ مو سلیک - بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900         
رنگ مو سلیک - بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901             
رنگ مو سلیک - بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902         
رنگ مو سلیک - بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903     
رنگ مو سلیک - نقره ایی خاکستری 911     
رنگ مو سلیک - نقره ایی 90.01     
رنگ مو سلیک - صدفی 90.02         
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913         
رنگ مو سلیک - بلوند صدفی 934
رنگ مو سلیک - برنزی     
رنگ مو سلیک - بلوند کنفی 6.15     
رنگ مو سلیک - بلوند کنفی روشن 9.15     
رنگ مو سلیک - دارچینی متوسط 5.75     
رنگ مو سلیک - دارچینی روشن 7.75     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی کاپوچینو 5.45     
رنگ مو سلیک - بلوند کاپوچینو 8.54

مقدار تخفیف
تعداد تخفیف شما بیش از
12 2% تا 2,280 تومان
24 4% تا 9,120 تومان
36 6% تا 20,520 تومان
72 10% تا 68,400 تومان
120 12% تا 136,800 تومان
240 15% تا 342,000 تومان
مشخصات
102807

مشخصات

کشور تولید کننده
ایران
بارکد / شماره مجوز
6260621700701
صادر کننده مجوز
سازمان غذا و دارو
حجم
100ml
محل استفاده
مو
شکل ظاهری
تیوپی

مرجع خاص

بارکد EAN-13
6260621700701
نظر(1)
رتبه‌بندی کلی
5
1 نظر
کیفیت
(5)
ارزش خرید
(5)
رنگش واقعا عالیه خیلی ازش راضی بودم

تجربه و نظر خود را درباره این محصول بنویسید

 • ارزش خرید:
 • کیفیت:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.
مشاهدات اخیر

فهرست