رنگ مو سلیک 100 میل

رنگ مو سلیک 100 میل

کالای جدید

8,000 تومان

 • مشکی 1.0
 • قهوه ایی خیلی تیره 2.0
 • قهوه ایی تیره 3.0
 • قهوه ایی 4.0
 • قهوه ایی روشن 5.0
 • بلوند تیره 6.0
 • بلوند 7.0
 • بلوند روشن 8.0
 • بلوند خیلی روشن 9.0
 • بلوند خیلی خیلی روشن 10.0
 • قهوه ایی تیره اکسترا 3.00
 • قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00
 • قهوه ایی روشن اکسترا 5.00
 • بلوند تیره اکسترا 6.00
 • بلوند متوسط اکسترا 7.00
 • بلوند روشن اکسترا 8.00
 • بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00
 • مشکی پرکلاغی 1.1
 • قهوه ایی خاکستری تیره 3.1
 • قهوه ایی خاکستری متوسط 4.1
 • قهوه ایی خاکستری روشن 5.1
 • بلوند خاکستری تیره 6.1
 • بلوند خاکستری متوسط 7.1
 • بلوند خاکستری روشن 8.1
 • بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1
 • بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9
 • بلوند نقره ایی 10.1
 • بلوند شنی 6.25
 • بلوند شنی روشن 7.25
 • بلوند شنی خیلی روشن 9.25
 • قهوه ایی زیتونی تیره 3.3
 • قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3
 • قهوه ایی زیتونی روشن 5.3
 • بلوند زیتونی تیره 6.3
 • بلوند زیتونی متوسط 7.3
 • بلوند زیتونی روشن 8.3
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3
 • بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3
 • قهوه ایی کاراملی 5.07
 • بلوند کاراملی 8.07
 • بلوند کاراملی روشن 9.07
 • قهوه ایی طلایی تیره 3.5
 • قهوه ایی طلایی متوسط 4.5
 • قهوه ایی طلایی روشن 5.5
 • بلوند طلایی تیره 6.5
 • بلوند طلایی متوسط 7.5
 • بلوند طلایی 8.5
 • بلوند طلایی روشن 9.5
 • بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9
 • قهوه ایی نسکافه ایی 4.77
 • بلوند نسکافه ایی 6.77
 • شیر نسکافه ایی 8.77
 • قهوه ایی دودی تیره 3.2
 • قهوه ایی دودی متوسط 4.2
 • قهوه ایی دودی روشن 5.2
 • بلوند دودی تیره 6.2
 • بلوند دودی متوسط 7.2
 • بلوند دودی روشن 8.2
 • بلوند دودی خیلی روشن 9.2
 • بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2
 • قهوه ایی مسی متوسط 4.4
 • قهوه ایی مسی روشن 5.4
 • بلوند مسی تیره 6.4
 • بلوند مسی متوسط 7.4
 • بلوند مسی روشن 8.4
 • بلوند مسی خیلی روشن 9.4
 • بلوند بژ تیره 6.31
 • بلوند بژ متوسط 7.31
 • بلوند بژ روشن 8.31
 • بلوند بژ خیلی روشن 9.31
 • بلوند بز فوق العاده روشن 10.31
 • شرابی تیره 4.20
 • شرابی متوسط 5.20
 • شرابی روشن 6.20
 • شرابی خیلی روشن 7.20
 • قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65
 • قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65
 • بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65
 • بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65
 • بلوند فندقی شکلاتی روشن 8.65
 • بلوطی قرمز تیره 4.62
 • بلوطی قرمز 5.62
 • بلوند خیلی قرمز تیره 6.66
 • بلوند خیلی قرمز 7.66
 • بلوند بلوطی تیره 6.64
 • بلوند بلوطی 7.64
 • قهوه ایی کاکائویی متوسط 4.53
 • قهوه ایی کاکائویی روشن 5.53
 • بلوند کاکائویی تیره 6.53
 • بلوند کاکائویی متوسط 7.53
 • بلوند کاکائویی روشن 8.53
 • بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900
 • بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901
 • بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902
 • بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903
 • نقره ایی خاکستری 911
 • نقره ایی 90.01
 • صدفی 90.02
 • بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913
 • بلوند صدفی 934
 • برنزی
 • بلوند کنفی 6.15
 • بلوند کنفی روشن 9.15
 • دارچینی متوسط 5.75
 • دارچینی روشن 7.75
 • قهوه ایی کاپوچینو 5.45
 • بلوند کاپوچینو 8.54

برند : سلیک Slik

 
اطلاعات بیشتر

رنگ مو سلیک 100 میل

شامل رنگ  های :

رنگ مو سلیک - مشکی 1.0              
رنگ مو سلیک - قهوه ایی خیلی تیره 2.0
رنگ مو سلیک - قهوه ایی تیره 3.0
رنگ مو سلیک - قهوه ایی 4.0
رنگ مو سلیک - قهوه ایی روشن 5.0     
رنگ مو سلیک - بلوند تیره 6.0
رنگ مو سلیک - بلوند 7.0
رنگ مو سلیک - بلوند روشن 8.0
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی روشن 9.0
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی خیلی روشن 10.0
رنگ مو سلیک - قهوه ایی تیره اکسترا 3.00
رنگ مو سلیک - قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00
رنگ مو سلیک - قهوه ایی روشن اکسترا 5.00     
رنگ مو سلیک - بلوند تیره اکسترا 6.00
رنگ مو سلیک - بلوند متوسط اکسترا 7.00     
رنگ مو سلیک - بلوند روشن اکسترا 8.00     
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00
رنگ مو سلیک - مشکی پرکلاغی 1.1
رنگ مو سلیک - قهوه ایی خاکستری تیره 3.1     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی خاکستری متوسط 4.1
رنگ مو سلیک - قهوه ایی خاکستری روشن 5.1
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری تیره 6.1
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری متوسط 7.1
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری روشن 8.1
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1
رنگ مو سلیک - بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9
رنگ مو سلیک - بلوند نقره ایی 10.1
رنگ مو سلیک - بلوند شنی 6.25
رنگ مو سلیک - بلوند شنی روشن 7.25
رنگ مو سلیک - بلوند شنی خیلی روشن 9.25     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی زیتونی تیره 3.3     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3    
رنگ مو سلیک - قهوه ایی زیتونی روشن 5.3     
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی تیره 6.3     
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی متوسط 7.3    
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی روشن 8.3     
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3     
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3    
رنگ مو سلیک - قهوه ایی کاراملی 5.07
رنگ مو سلیک - بلوند کاراملی 8.07     
رنگ مو سلیک - بلوند کاراملی روشن 9.07     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی طلایی تیره 3.5     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی طلایی متوسط 4.5     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی طلایی روشن 5.5         
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی تیره 6.5
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی متوسط 7.5     
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی 8.5     
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی روشن 9.5     
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9        
رنگ مو سلیک - قهوه ایی نسکافه ایی 4.77
رنگ مو سلیک - بلوند نسکافه ایی 6.77     
رنگ مو سلیک - شیر نسکافه ایی 8.77     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی دودی تیره 3.2    
رنگ مو سلیک - قهوه ایی دودی متوسط 4.2     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی دودی روشن 5.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی تیره 6.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی متوسط 7.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی روشن 8.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی خیلی روشن 9.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی مسی متوسط 4.4     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی مسی روشن 5.4         
رنگ مو سلیک - بلوند مسی تیره 6.4     
رنگ مو سلیک - بلوند مسی متوسط 7.4     
رنگ مو سلیک - بلوند مسی روشن 8.4     
رنگ مو سلیک - بلوند مسی خیلی روشن 9.4     
رنگ مو سلیک - بلوند بژ تیره 6.31         
رنگ مو سلیک - بلوند بژ متوسط 7.31     
رنگ مو سلیک - بلوند بژ روشن 8.31     
رنگ مو سلیک - بلوند بژ خیلی روشن 9.31     
رنگ مو سلیک - بلوند بز فوق العاده روشن 10.31     
رنگ مو سلیک - شرابی تیره 4.20     
رنگ مو سلیک - شرابی متوسط 5.20     
رنگ مو سلیک - شرابی روشن 6.20     
رنگ مو سلیک - شرابی خیلی روشن 7.20         
رنگ مو سلیک - قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65         
رنگ مو سلیک - قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65     
رنگ مو سلیک - بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65     
رنگ مو سلیک - بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65         
رنگ مو سلیک - بلوند فندقی شکلاتی روشن 8.65     
رنگ مو سلیک - بلوطی قرمز تیره 4.62     
رنگ مو سلیک - بلوطی قرمز 5.62     
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی قرمز تیره 6.66         
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی قرمز 7.66         
رنگ مو سلیک - بلوند بلوطی تیره 6.64         
رنگ مو سلیک - بلوند بلوطی 7.64         
رنگ مو سلیک - قهوه ایی کاکائویی متوسط 4.53             
رنگ مو سلیک - قهوه ایی کاکائویی روشن 5.53         
رنگ مو سلیک - بلوند کاکائویی تیره 6.53     
رنگ مو سلیک - بلوند کاکائویی متوسط 7.53         
رنگ مو سلیک - بلوند کاکائویی روشن 8.53         
رنگ مو سلیک - بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900         
رنگ مو سلیک - بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901             
رنگ مو سلیک - بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902         
رنگ مو سلیک - بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903     
رنگ مو سلیک - نقره ایی خاکستری 911     
رنگ مو سلیک - نقره ایی 90.01     
رنگ مو سلیک - صدفی 90.02         
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913         
رنگ مو سلیک - بلوند صدفی 934
رنگ مو سلیک - برنزی     
رنگ مو سلیک - بلوند کنفی 6.15     
رنگ مو سلیک - بلوند کنفی روشن 9.15     
رنگ مو سلیک - دارچینی متوسط 5.75     
رنگ مو سلیک - دارچینی روشن 7.75     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی کاپوچینو 5.45     
رنگ مو سلیک - بلوند کاپوچینو 8.54

 
چطوری سفارش بدم؟

سریعترین روش سفارش زدن دکمه افزودن به سبدخرید هست، که خیلی راحت میتونید سفارش بدید.

اگر به هر دلیلی نمیتونید اینترنتی خرید کنید، یکی از روش های زیر رو انتخاب کنید و سفارشتون بهمون بگید:

در ساعات و روزهای اداری با شماره 02177840017  تماس بگیرید.

به شماره 09032009455 در تلگرام یا واتس اپ پیام بدید ( این شماره پاسخگویی تلفنی و صوتی ندارد)

 
چرا باید به شما اعتماد کنم؟

تمامی محصولات معرفی شده در فروشگاه زیباما بطور مستقیم از طریق تولیدکنندگان، وارد کنندگان و یا نمایندگی‌های رسمی آنها تامین و تقدیم شما می‌گردد و هرگز محصول کارکرده، بدون تاریخ و یا تقلبی با عناوین درجه یک و... در این فروشگاه عرضه نشده و نخواهد شد. اگر به تازگی با ما آشنا شده‌اید نگران نباشید، شما می‌توانید از ۱۵ روز مهلت عودت که شرایط آن بطور کامل در اینجا درج شده استفاده کرده و در صورت وجود هرگونه مشکل مطابق بندهای شرایط عودت، سفارش خود را عودت داده و وجه پرداختی را بطور کامل ظرف کمتر از 48 ساعت کاری دریافت نمایید.

زیباما به موازات اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح در زمینه عرضه این محصولات، سیاست مشتری‌مداری و برقراری ارتباطی طولانی‌مدت با مخاطبان را اتخاذ نموده است. فروش کالاهای جعلی ممکن است در کوتاه مدت حاشیه سود قابل توجهی را عاید فروشنده نماید ولی مطمئناً این روند کوتاه مدت خواهد بود.

هزاران سفارش پردازش شده در این فروشگاه، گواه رضایت و اعتماد شماست.

همچنین در هر زمان می توانید با واحد امور مشتریان تماس بگیرید و سوالات خود را مطرح کنید.

از اعتماد شما سپاسگزاریم

 
خرید سالنی

برای خرید سالنی و مشاهده اقلام سالنی به صورت یکجا در کانال تلگرام عضو شوید.

عضویت در کانال تلگرامی

آیدی کانال: zibamasaloni

همراه این کالا پیشنهاد می شود

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

28 محصول مشابه یافت شد

محصولات بازدیدشده

منو