9,500 تومان
 • مشکی 1.0 مشکی 1.0
 • قهوه ایی خیلی تیره 2.0 قهوه ایی خیلی تیره 2.0
 • قهوه ایی تیره 3.0 قهوه ایی تیره 3.0
 • قهوه ایی 4.0 قهوه ایی 4.0
 • قهوه ایی روشن 5.0 قهوه ایی روشن 5.0
 • بلوند تیره 6.0 بلوند تیره 6.0
 • بلوند 7.0 بلوند 7.0
 • بلوند روشن 8.0 بلوند روشن 8.0
 • بلوند خیلی روشن 9.0 بلوند خیلی روشن 9.0
 • بلوند خیلی خیلی روشن 10.0 بلوند خیلی خیلی روشن 10.0
 • قهوه ایی تیره اکسترا 3.00 قهوه ایی تیره اکسترا 3.00
 • قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00 قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00
 • قهوه ایی روشن اکسترا 5.00 قهوه ایی روشن اکسترا 5.00
 • بلوند تیره اکسترا 6.00بلوند تیره اکسترا 6.00
 • بلوند متوسط اکسترا 7.00 بلوند متوسط اکسترا 7.00
 • بلوند روشن اکسترا 8.00 بلوند روشن اکسترا 8.00
 • بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00 بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00
 • مشکی پرکلاغی 1.1 مشکی پرکلاغی 1.1
 • قهوه ایی خاکستری تیره 3.1 قهوه ایی خاکستری تیره 3.1
 • قهوه ایی خاکستری متوسط 4.1 قهوه ایی خاکستری متوسط 4.1
 • قهوه ایی خاکستری روشن 5.1 قهوه ایی خاکستری روشن 5.1
 • بلوند خاکستری تیره 6.1 بلوند خاکستری تیره 6.1
 • بلوند خاکستری متوسط 7.1 بلوند خاکستری متوسط 7.1
 • بلوند خاکستری روشن 8.1 بلوند خاکستری روشن 8.1
 • بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1 بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1
 • بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9
 • بلوند نقره ایی 10.1 بلوند نقره ایی 10.1
 • بلوند شنی 6.25 بلوند شنی 6.25
 • بلوند شنی روشن 7.25 بلوند شنی روشن 7.25
 • بلوند شنی خیلی روشن 9.25 بلوند شنی خیلی روشن 9.25
 • قهوه ایی زیتونی تیره 3.3 قهوه ایی زیتونی تیره 3.3
 • قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3 قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3
 • قهوه ایی زیتونی روشن 5.3 قهوه ایی زیتونی روشن 5.3
 • بلوند زیتونی تیره 6.3 بلوند زیتونی تیره 6.3
 • بلوند زیتونی متوسط 7.3 بلوند زیتونی متوسط 7.3
 • بلوند زیتونی روشن 8.3 بلوند زیتونی روشن 8.3
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3 بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3
 • بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3 بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3
 • قهوه ایی کاراملی 5.07 قهوه ایی کاراملی 5.07
 • بلوند کاراملی 8.07 بلوند کاراملی 8.07
 • بلوند کاراملی روشن 9.07 بلوند کاراملی روشن 9.07
 • قهوه ایی طلایی تیره 3.5 قهوه ایی طلایی تیره 3.5
 • قهوه ایی طلایی متوسط 4.5 قهوه ایی طلایی متوسط 4.5
 • قهوه ایی طلایی روشن 5.5 قهوه ایی طلایی روشن 5.5
 • بلوند طلایی تیره 6.5 بلوند طلایی تیره 6.5
 • بلوند طلایی متوسط 7.5 بلوند طلایی متوسط 7.5
 • بلوند طلایی 8.5 بلوند طلایی 8.5
 • بلوند طلایی روشن 9.5 بلوند طلایی روشن 9.5
 • بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9
 • قهوه ایی نسکافه ایی 4.77 قهوه ایی نسکافه ایی 4.77
 • بلوند نسکافه ایی 6.77 بلوند نسکافه ایی 6.77
 • شیر نسکافه ایی 8.77 شیر نسکافه ایی 8.77
 • قهوه ایی دودی تیره 3.2 قهوه ایی دودی تیره 3.2
 • قهوه ایی دودی متوسط 4.2 قهوه ایی دودی متوسط 4.2
 • قهوه ایی دودی روشن 5.2 قهوه ایی دودی روشن 5.2
 • بلوند دودی تیره 6.2 بلوند دودی تیره 6.2
 • بلوند دودی متوسط 7.2 بلوند دودی متوسط 7.2
 • بلوند دودی روشن 8.2 بلوند دودی روشن 8.2
 • بلوند دودی خیلی روشن 9.2 بلوند دودی خیلی روشن 9.2
 • بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2 بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2
 • قهوه ایی مسی متوسط 4.4 قهوه ایی مسی متوسط 4.4
 • قهوه ایی مسی روشن 5.4 قهوه ایی مسی روشن 5.4
 • بلوند مسی تیره 6.4 بلوند مسی تیره 6.4
 • بلوند مسی متوسط 7.4 بلوند مسی متوسط 7.4
 • بلوند مسی روشن 8.4 بلوند مسی روشن 8.4
 • بلوند مسی خیلی روشن 9.4 بلوند مسی خیلی روشن 9.4
 • بلوند بژ تیره 6.31 بلوند بژ تیره 6.31
 • بلوند بژ متوسط 7.31 بلوند بژ متوسط 7.31
 • بلوند بژ روشن 8.31 بلوند بژ روشن 8.31
 • بلوند بژ خیلی روشن 9.31 بلوند بژ خیلی روشن 9.31
 • بلوند بز فوق العاده روشن 10.31 بلوند بز فوق العاده روشن 10.31
 • شرابی تیره 4.20 شرابی تیره 4.20
 • شرابی متوسط 5.20 شرابی متوسط 5.20
 • شرابی روشن 6.20 شرابی روشن 6.20
 • شرابی خیلی روشن 7.20 شرابی خیلی روشن 7.20
 • قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65 قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65
 • قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65 قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65
 • بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65 بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65
 • بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65 بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65
 • بلوطی قرمز تیره 4.62 بلوطی قرمز تیره 4.62
 • بلوطی قرمز 5.62 بلوطی قرمز 5.62
 • بلوند خیلی قرمز تیره 6.66 بلوند خیلی قرمز تیره 6.66
 • بلوند خیلی قرمز 7.66 بلوند خیلی قرمز 7.66
 • بلوند بلوطی تیره 6.64 بلوند بلوطی تیره 6.64
 • بلوند بلوطی 7.64 بلوند بلوطی 7.64
 • قهوه ایی کاکائویی متوسط 4.53 قهوه ایی کاکائویی متوسط 4.53
 • قهوه ایی کاکائویی روشن 5.53 قهوه ایی کاکائویی روشن 5.53
 • بلوند کاکائویی تیره 6.53 بلوند کاکائویی تیره 6.53
 • بلوند کاکائویی متوسط 7.53 بلوند کاکائویی متوسط 7.53
 • بلوند کاکائویی روشن 8.53 بلوند کاکائویی روشن 8.53
 • بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900 بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900
 • بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901 بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901
 • بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902 بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902
 • بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903 بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903
 • نقره ایی خاکستری 911 نقره ایی خاکستری 911
 • نقره ایی 90.01 نقره ایی 90.01
 • صدفی 90.02 صدفی 90.02
 • بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913 بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913
 • بلوند صدفی 934 بلوند صدفی 934
 • برنزی برنزی
 • بلوند کنفی 6.15 بلوند کنفی 6.15
 • بلوند کنفی روشن 9.15 بلوند کنفی روشن 9.15
 • دارچینی متوسط 5.75 دارچینی متوسط 5.75
 • دارچینی روشن 7.75 دارچینی روشن 7.75
 • قهوه ایی کاپوچینو 5.45 قهوه ایی کاپوچینو 5.45
 • بلوند کاپوچینو 8.54 بلوند کاپوچینو 8.54
رنگ
ناموجود
خرید تلفنی
دوست داشتن
نشان کردن
توضیحات

رنگ مو سلیک 100 میل

شامل رنگ  های :

رنگ مو سلیک - مشکی 1.0              
رنگ مو سلیک - قهوه ایی خیلی تیره 2.0
رنگ مو سلیک - قهوه ایی تیره 3.0
رنگ مو سلیک - قهوه ایی 4.0
رنگ مو سلیک - قهوه ایی روشن 5.0     
رنگ مو سلیک - بلوند تیره 6.0
رنگ مو سلیک - بلوند 7.0
رنگ مو سلیک - بلوند روشن 8.0
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی روشن 9.0
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی خیلی روشن 10.0
رنگ مو سلیک - قهوه ایی تیره اکسترا 3.00
رنگ مو سلیک - قهوه ایی متوسط اکسترا 4.00
رنگ مو سلیک - قهوه ایی روشن اکسترا 5.00     
رنگ مو سلیک - بلوند تیره اکسترا 6.00
رنگ مو سلیک - بلوند متوسط اکسترا 7.00     
رنگ مو سلیک - بلوند روشن اکسترا 8.00     
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی روشن اکسترا 9.00
رنگ مو سلیک - مشکی پرکلاغی 1.1
رنگ مو سلیک - قهوه ایی خاکستری تیره 3.1     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی خاکستری متوسط 4.1
رنگ مو سلیک - قهوه ایی خاکستری روشن 5.1
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری تیره 6.1
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری متوسط 7.1
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری روشن 8.1
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری خیلی روشن 9.1
رنگ مو سلیک - بلوند پلاتینه نقره ایی 1.(1/2)9
رنگ مو سلیک - بلوند نقره ایی 10.1
رنگ مو سلیک - بلوند شنی 6.25
رنگ مو سلیک - بلوند شنی روشن 7.25
رنگ مو سلیک - بلوند شنی خیلی روشن 9.25     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی زیتونی تیره 3.3     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی زیتونی متوسط 4.3    
رنگ مو سلیک - قهوه ایی زیتونی روشن 5.3     
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی تیره 6.3     
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی متوسط 7.3    
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی روشن 8.3     
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی خیلی روشن 9.3     
رنگ مو سلیک - بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن 10.3    
رنگ مو سلیک - قهوه ایی کاراملی 5.07
رنگ مو سلیک - بلوند کاراملی 8.07     
رنگ مو سلیک - بلوند کاراملی روشن 9.07     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی طلایی تیره 3.5     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی طلایی متوسط 4.5     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی طلایی روشن 5.5         
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی تیره 6.5
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی متوسط 7.5     
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی 8.5     
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی روشن 9.5     
رنگ مو سلیک - بلوند طلایی خیلی روشن 5.(1/2)9        
رنگ مو سلیک - قهوه ایی نسکافه ایی 4.77
رنگ مو سلیک - بلوند نسکافه ایی 6.77     
رنگ مو سلیک - شیر نسکافه ایی 8.77     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی دودی تیره 3.2    
رنگ مو سلیک - قهوه ایی دودی متوسط 4.2     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی دودی روشن 5.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی تیره 6.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی متوسط 7.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی روشن 8.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی خیلی روشن 9.2     
رنگ مو سلیک - بلوند دودی خیلی خیلی روشن 10.2     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی مسی متوسط 4.4     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی مسی روشن 5.4         
رنگ مو سلیک - بلوند مسی تیره 6.4     
رنگ مو سلیک - بلوند مسی متوسط 7.4     
رنگ مو سلیک - بلوند مسی روشن 8.4     
رنگ مو سلیک - بلوند مسی خیلی روشن 9.4     
رنگ مو سلیک - بلوند بژ تیره 6.31         
رنگ مو سلیک - بلوند بژ متوسط 7.31     
رنگ مو سلیک - بلوند بژ روشن 8.31     
رنگ مو سلیک - بلوند بژ خیلی روشن 9.31     
رنگ مو سلیک - بلوند بز فوق العاده روشن 10.31     
رنگ مو سلیک - شرابی تیره 4.20     
رنگ مو سلیک - شرابی متوسط 5.20     
رنگ مو سلیک - شرابی روشن 6.20     
رنگ مو سلیک - شرابی خیلی روشن 7.20         
رنگ مو سلیک - قهوه ایی فندقی شکلاتی متوسط 4.65         
رنگ مو سلیک - قهوه ایی فندقی شکلاتی روشن 5.65     
رنگ مو سلیک - بلوند فندقی شکلاتی تیره 6.65     
رنگ مو سلیک - بلوند فندقی شکلاتی متوسط 7.65         
رنگ مو سلیک - بلوند فندقی شکلاتی روشن 8.65     
رنگ مو سلیک - بلوطی قرمز تیره 4.62     
رنگ مو سلیک - بلوطی قرمز 5.62     
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی قرمز تیره 6.66         
رنگ مو سلیک - بلوند خیلی قرمز 7.66         
رنگ مو سلیک - بلوند بلوطی تیره 6.64         
رنگ مو سلیک - بلوند بلوطی 7.64         
رنگ مو سلیک - قهوه ایی کاکائویی متوسط 4.53             
رنگ مو سلیک - قهوه ایی کاکائویی روشن 5.53         
رنگ مو سلیک - بلوند کاکائویی تیره 6.53     
رنگ مو سلیک - بلوند کاکائویی متوسط 7.53         
رنگ مو سلیک - بلوند کاکائویی روشن 8.53         
رنگ مو سلیک - بلوند فوق العاده روشن (عاج فیلی) 900         
رنگ مو سلیک - بلوند فوق العاده روشن با تن خاکستری (خوشه نقره ایی) 901             
رنگ مو سلیک - بلوند فوق العاده روشن با تن صدفی (مرواریدی) 902         
رنگ مو سلیک - بلوند فوق العاده روشن با تن طلایی (سان لایت) 903     
رنگ مو سلیک - نقره ایی خاکستری 911     
رنگ مو سلیک - نقره ایی 90.01     
رنگ مو سلیک - صدفی 90.02         
رنگ مو سلیک - بلوند خاکستری بژ فوق العاده روشن (عروسکی) 913         
رنگ مو سلیک - بلوند صدفی 934
رنگ مو سلیک - برنزی     
رنگ مو سلیک - بلوند کنفی 6.15     
رنگ مو سلیک - بلوند کنفی روشن 9.15     
رنگ مو سلیک - دارچینی متوسط 5.75     
رنگ مو سلیک - دارچینی روشن 7.75     
رنگ مو سلیک - قهوه ایی کاپوچینو 5.45     
رنگ مو سلیک - بلوند کاپوچینو 8.54

مقدار تخفیف
تعداد تخفیف شما بیش از
12 2% تا 2,280 تومان
24 4% تا 9,120 تومان
36 6% تا 20,520 تومان
72 10% تا 68,400 تومان
120 12% تا 136,800 تومان
240 15% تا 342,000 تومان
جزئیات محصول
102807

مشخصات

صادر کننده مجوز
سازمان غذا و دارو
کشور تولید کننده
ایران
حجم
100ml
محل استفاده
مو
شکل ظاهری
تیوپی
شماره مجوز / بارکد
6260621700701

مرجع خاص

بارکد EAN-13
6260621700701
نظرات
بدون نظر

Leave a review

 • ارزش خرید:
 • کیفیت:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.
16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:
خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

حساب کاربری

هدیه بگیریم

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورورد / ثبت نام

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست نشان شده ها ایجاد کنید.

ورورد / ثبت نام