15,000 تومان
 • مشکی 1/0 N1مشکی 1/0 N1
 • قهوه ایی تیره 3/0 N2قهوه ایی تیره 3/0 N2
 • قهوه ایی متوسط 4/0 N3قهوه ایی متوسط 4/0 N3
 • قهوه ایی روشن 5/0 N4قهوه ایی روشن 5/0 N4
 • بلوند تیره 6/0 N5بلوند تیره 6/0 N5
 • بلوند متوسط 7/0 N6بلوند متوسط 7/0 N6
 • بلوند روشن 8/0 N7بلوند روشن 8/0 N7
 • بلوند خیلی روشن 9/0 N8بلوند خیلی روشن 9/0 N8
 • بلوند پلاتینه 10/0 N9بلوند پلاتینه 10/0 N9
 • بلوند پلاتینه خیلی روشن 11/0 N10 بلوند پلاتینه خیلی روشن 11/0 N10
 • قهوه ایی متوسط قوی 4/00 قهوه ایی متوسط قوی 4/00
 • قهوه ایی روشن قوی 5/00 قهوه ایی روشن قوی 5/00
 • بلوند تیره قوی 6/00 بلوند تیره قوی 6/00
 • بلوند متوسط قوی 7/00 بلوند متوسط قوی 7/00
 • بلوند روشن قوی 8/00 بلوند روشن قوی 8/00
 • بلوند خیلی روشن قوی 9/00 بلوند خیلی روشن قوی 9/00
 • مشکی پر کلاغی 1/1 C1 مشکی پر کلاغی 1/1 C1
 • قهوه ایی دودی تیره 3/1 C2 قهوه ایی دودی تیره 3/1 C2
 • قهوه ایی دودی متوسط 4/1 C3 قهوه ایی دودی متوسط 4/1 C3
 • قهوه ایی دودی روشن 5/1 C4 قهوه ایی دودی روشن 5/1 C4
 • بلوند دودی تیره 6/1 C5 بلوند دودی تیره 6/1 C5
 • بلوند دودی متوسط 7/1 C6 بلوند دودی متوسط 7/1 C6
 • بلوند دودی روشن 8/1 C7 بلوند دودی روشن 8/1 C7
 • بلوند دودی خیلی روشن 9/1 C8 بلوند دودی خیلی روشن 9/1 C8
 • بلوند نقره ایی 10/1 C9 بلوند نقره ایی 10/1 C9
 • بلوند نقره ایی پلاتینه 11/1 C10 بلوند نقره ایی پلاتینه 11/1 C10
 • قهوه ایی زیتونی تیره 3/2 M2 قهوه ایی زیتونی تیره 3/2 M2
 • قهوه ایی زیتونی متوسط 4/2 M3 قهوه ایی زیتونی متوسط 4/2 M3
 • قهوه ایی زیتونی روشن 5/2 M4 قهوه ایی زیتونی روشن 5/2 M4
 • بلوند زیتونی تیره 6/2 M5 بلوند زیتونی تیره 6/2 M5
 • بلوند زیتونی متوسط 7/2 M6 بلوند زیتونی متوسط 7/2 M6
 • بلوند زیتونی روشن 8/2 M7 بلوند زیتونی روشن 8/2 M7
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9/2 M8 بلوند زیتونی خیلی روشن 9/2 M8
 • بلوند پلاتینه زیتونی 11/2 M10بلوند پلاتینه زیتونی 11/2 M10
 • قهوه ایی طلایی متوسط 4/3 G3قهوه ایی طلایی متوسط 4/3 G3
 • قهوه ایی طلایی روشن 5/3 G4 قهوه ایی طلایی روشن 5/3 G4
 • بلوند طلایی تیره 6/3 G5 بلوند طلایی تیره 6/3 G5
 • بلوند طلایی متوسط 7/3 G6 بلوند طلایی متوسط 7/3 G6
 • بلوند طلایی روشن 8/3 G7 بلوند طلایی روشن 8/3 G7
 • بلوند طلایی خیلی روشن 9/3 G8 بلوند طلایی خیلی روشن 9/3 G8
 • بلوند طایی خیلی خیلی روشن 11/3 G10 بلوند طایی خیلی خیلی روشن 11/3 G10
 • بلوند خاکستری تیره A5بلوند خاکستری تیره A5
 • بلوند خاکستری متوسط A6بلوند خاکستری متوسط A6
 • بلوند خاکستری روشن A7بلوند خاکستری روشن A7
 • بلوند خاکستری خیلی روشن A8بلوند خاکستری خیلی روشن A8
 • بلوند خاکستری پلاتینه A10 بلوند خاکستری پلاتینه A10
 • بلوند بژ متوسط 7/8 بلوند بژ متوسط 7/8
 • بلوند بژ روشن 8/8 بلوند بژ روشن 8/8
 • بلوند بژ خیلی روشن 9/8 بلوند بژ خیلی روشن 9/8
 • قهوه ایی مسی روشن 5/4 K4قهوه ایی مسی روشن 5/4 K4
 • بلوند مسی تیره 6/4 K5بلوند مسی تیره 6/4 K5
 • بلوند مسی متوسط 7/4 K6بلوند مسی متوسط 7/4 K6
 • قهوه ایی شکلاتی تیره 3/77 W2 قهوه ایی شکلاتی تیره 3/77 W2
 • قهوه ایی شکلاتی متوسط 4/77 W3 قهوه ایی شکلاتی متوسط 4/77 W3
 • قهوه ایی شکلاتی روشن 5/77 W4قهوه ایی شکلاتی روشن 5/77 W4
 • بلوند شکلاتی تیره 6/77 W5بلوند شکلاتی تیره 6/77 W5
 • بلوند شکلاتی متوسط 7/77 W6 بلوند شکلاتی متوسط 7/77 W6
 • بادمجانی 5/66 V2بادمجانی 5/66 V2
 • شرابی متوسط 4/6 V5شرابی متوسط 4/6 V5
 • شرابی روشن 5/6 V6شرابی روشن 5/6 V6
 • انگوری تیره 5/65 RV4 انگوری تیره 5/65 RV4
 • انگوری متوسط 6/65 RV6 انگوری متوسط 6/65 RV6
 • آلبالویی تیره 5/55آلبالویی تیره 5/55
 • آلبالویی 6/55 آلبالویی 6/55
 • آلبالویی روشن 7/55 آلبالویی روشن 7/55
 • عسلی متوسط 6/34 H5 عسلی متوسط 6/34 H5
 • عسلی روشن 8/34 H7 عسلی روشن 8/34 H7
 • عسلی H10 عسلی H10
 • تنباکویی تیره 5/76 T4 تنباکویی تیره 5/76 T4
 • تنباکویی روشن 8/76 T7 تنباکویی روشن 8/76 T7
 • پیازی T10 پیازی T10
 • فندقی تیره 6/734 فندقی تیره 6/734
 • فندقی روشن 8/734 فندقی روشن 8/734
 • قهوه ایی نسکافه ایی روشن 5/47 قهوه ایی نسکافه ایی روشن 5/47
 • بلوند نسکافه ایی تیره 6/47 بلوند نسکافه ایی تیره 6/47
 • کاراملی 7/47 NS6 کاراملی 7/47 NS6
 • وانیلی TE9 وانیلی TE9
 • بلوطی قرمز تیره 4/62 بلوطی قرمز تیره 4/62
 • بلوطی قرمز 5/62 بلوطی قرمز 5/62
 • بلوند بلوطی تیره 6/64 بلوند بلوطی تیره 6/64
 • چای دارچینی 5/735 TE4 چای دارچینی 5/735 TE4
 • چای عسلی 8/730 TE7 چای عسلی 8/730 TE7
 • دارچینی 5/762 دارچینی 5/762
 • عسلی سرد 8/341 عسلی سرد 8/341
 • شنی صحرایی 7/13 S6 شنی صحرایی 7/13 S6
 • پیچک جنگل 5/562 پیچک جنگل 5/562
 • سوپر پلاتینی بلوند_عاج فیلی 12/0 سوپر پلاتینی بلوند_عاج فیلی 12/0
 • سوپر پلاتینی دودی_خوشه نقره ایی 12/1 سوپر پلاتینی دودی_خوشه نقره ایی 12/1
 • سوپر پلاتینی طلایی_سان لایت 12/3 سوپر پلاتینی طلایی_سان لایت 12/3
 • سوپر پلاتینی بژ_عروسکی 12/8 سوپر پلاتینی بژ_عروسکی 12/8
 • سوپر پلاتینی صدفی_مرواریدی 12/9 سوپر پلاتینی صدفی_مرواریدی 12/9
 • کرم استخوانی 12/10 کرم استخوانی 12/10
 • زیتونی قطبی 12/21 زیتونی قطبی 12/21
 • طلایی ناب 12/00 طلایی ناب 12/00
 • بلوند اروپایی 9/81 بلوند اروپایی 9/81
 • یخی 90/00 یخی 90/00
 • سوپر یخی 90/000 سوپر یخی 90/000
 • ذغال چوبی AF-1 ذغال چوبی AF-1
 • بلوند فلورال AF_2 بلوند فلورال AF_2
 • قهوه ایی چالستون AF_3 قهوه ایی چالستون AF_3
 • برنز اورچل AF_4 برنز اورچل AF_4
 • چوبی (رد وود) AF_5 چوبی (رد وود) AF_5
 • گدازه های لاوا (مسی) AF_6 گدازه های لاوا (مسی) AF_6
 • بنفش فوجیا AF-7 بنفش فوجیا AF-7
 • شفق قطبی AF_8 شفق قطبی AF_8
 • نارنجی سالمون AF_9 نارنجی سالمون AF_9
 • قرمز کارمین AF-10 قرمز کارمین AF-10
 • شکلاتی رویال AF-11 شکلاتی رویال AF-11
 • نقره ایی توپاز AF-12 نقره ایی توپاز AF-12
 • طلایی مروسا AF-13 طلایی مروسا AF-13
 • تمشکی (راستبری) AF_14 تمشکی (راستبری) AF_14
 • کبریتی AF_15 کبریتی AF_15
 • استخوانی (بونی) AF-16 استخوانی (بونی) AF-16
 • پیتون آبی (برمس) AP-1 پیتون آبی (برمس) AP-1
 • پیتون صورتی (آرمانت) AP-2 پیتون صورتی (آرمانت) AP-2
 • پیتون قرمز (دهلیزی) AP-3 پیتون قرمز (دهلیزی) AP-3
 • پیتون سبز (کالپوری) AP-4 پیتون سبز (کالپوری) AP-4
 • نقره ایی 90/01 نقره ایی 90/01
 • روشن کننده طبیعی 0/00 E20روشن کننده طبیعی 0/00 E20
رنگ
موجودی 36 عدد
امکان خرید اینترنتی ندارم

اگر امکان خرید اینترنتی ندارید و یا قیمت عمده و بیشتر از موجودی فعلی برای خرید نیاز دارید:

گفتگو در تلگرام 

گفتگو در واتس‌اَپ

تماس تلفنی با 77840017-021

پیام ها و درخواست های شما توسط کارشناسان ما در ساعات و روزهای کاری بررسی و پاسخ داده می شود.

دریافت 9 امتیاز باشگاه مشتریان با خرید این کالا
بستن
توضیحات

رنگ مو وینا 125 میل

رنگ مو وینا 125 میل

خصوصیات :

 • حاوی روغن آرگان
 • روغن آووکادو وکراتین
 • حاوی ویتامین A , E , F و اسیدهای چرب
 • فرموله شده توسط شرکت گلداشمیت آلمان
 • حاوی کریستال مایع و غنی شده از پلیمرهای کاتیونیک
 • بافت وفرمولاسیون ژل کرم باغلظت بالا (E.(v.p))
 • پردازش کم آمونیاک
 • حفظ محیط زیست طبیعی مو و پوست
 • حاوی ویتامین های (A , E , B1 , B2 , D , K) و کراتین هیدرولیزه 


شامل رنگ های :

 • مشکی 1/0 N1
 • قهوه ایی تیره 3/0 N2
 • قهوه ایی متوسط 4/0 N3
 • قهوه ایی روشن 5/0 N4
 • بلوند تیره 6/0 N5
 • بلوند متوسط 7/0 N6
 • بلوند روشن 8/0 N7
 • بلوند خیلی روشن 9/0 N8
 • بلوند پلاتینه 10/0 N9
 • بلوند پلاتینه خیلی روشن 11/0 N10
 • قهوه ایی متوسط قوی 4/00
 • قهوه ایی روشن قوی 5/00
 • بلوند تیره قوی 6/00
 • بلوند متوسط قوی 7/00
 • بلوند روشن قوی 8/00
 • بلوند خیلی روشن قوی 9/00
 • مشکی پر کلاغی 1/1 C1
 • قهوه ایی دودی تیره 3/1 C2
 • قهوه ایی دودی متوسط 4/1 C3
 • قهوه ایی دودی روشن 5/1 C4
 • بلوند دودی تیره 6/1 C5
 • بلوند دودی متوسط 7/1 C6
 • بلوند دودی روشن 8/1 C7
 • بلوند دودی خیلی روشن 9/1 C8
 • بلوند نقره ایی 10/1 C9
 • بلوند نقره ایی پلاتینه 11/1 C10
 • قهوه ایی زیتونی تیره 3/2 M2
 • قهوه ایی زیتونی متوسط 4/2 M3
 • قهوه ایی زیتونی روشن 5/2 M4
 • بلوند زیتونی تیره 6/2 M5
 • بلوند زیتونی متوسط 7/2 M6
 • بلوند زیتونی روشن 8/2 M7
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9/2 M8
 • بلوند پلاتینه زیتونی 11/2 M10
 • قهوه ایی طلایی متوسط 4/3 G3
 • قهوه ایی طلایی روشن 5/3 G4
 • بلوند طلایی تیره 6/3 G5
 • بلوند طلایی متوسط 7/3 G6
 • بلوند طلایی روشن 8/3 G7
 • بلوند طلایی خیلی روشن 9/3 G8
 • بلوند طایی خیلی خیلی روشن 11/3 G10
 • بلوند خاکستری تیره A5
 • بلوند خاکستری متوسط A6
 • بلوند خاکستری روشن A7
 • بلوند خاکستری خیلی روشن A8
 • بلوند خاکستری پلاتینه A10
 • بلوند بژ متوسط 7/8
 • بلوند بژ روشن 8/8
 • بلوند بژ خیلی روشن 9/8
 • قهوه ایی مسی روشن 5/4 K4
 • بلوند مسی تیره 6/4 K5
 • بلوند مسی متوسط 7/4 K6
 • قهوه ایی شکلاتی تیره 3/77 W2
 • قهوه ایی شکلاتی متوسط 4/77 W3
 • قهوه ایی شکلاتی روشن 5/77 W4
 • بلوند شکلاتی تیره 6/77 W5
 • بلوند شکلاتی متوسط 7/77 W6
 • بادمجانی 5/66 V2
 • شرابی متوسط 4/6 V5
 • شرابی روشن 5/6 V6
 • انگوری تیره 5/65 RV4
 • انگوری متوسط 6/65 RV6
 • آلبالویی تیره 5/55
 • آلبالویی 6/55
 • آلبالویی روشن 7/55
 • عسلی متوسط 6/34 H5
 • عسلی روشن 8/34 H7
 • عسلی H10
 • تنباکویی تیره 5/76 T4
 • تنباکویی روشن 8/76 T7
 • پیازی T10
 • فندقی تیره 6/734
 • فندقی روشن 8/734
 • قهوه ایی نسکافه ایی روشن 5/47
 • بلوند نسکافه ایی تیره 6/47
 • کاراملی 7/47 NS6
 • وانیلی TE9
 • بلوطی قرمز تیره 4/62
 • بلوطی قرمز 5/62
 • بلوند بلوطی تیره 6/64
 • چای دارچینی 5/735 TE4
 • چای سرد 7/732 TE6
 • چای عسلی 8/730 TE7
 • سوپر پلاتینی بلوند_عاج فیلی 12/0
 • سوپر پلاتینی دودی_خوشه نقره ایی 12/1
 • سوپر پلاتینی طلایی_سان لایت 12/3
 • سوپر پلاتینی بژ_عروسکی 12/8
 • سوپر پلاتینی صدفی_مرواریدی 12/9
 • کرم استخوانی 12/10
 • زیتونی قطبی 12/21
 • طلایی ناب 12/00
 • بلوند اروپایی 9/81
 • یخی 90/00
 • سوپر یخی 90/000
 • نقره ایی 90/01
 • روشن کننده طبیعی 0/00 E20

رنگ های ترکیبی وینا شامل رنگ های : 

 • دارچینی 5/762
 • عسلی سرد 8/341
 • شنی صحرایی 7/13 S6
 • پیچک جنگل 5/562

گروه اختصاصی سری فریا وینا شامل رنگ های :

 • ذغال چوبی AF-1
 • بلوند فلورال AF_2
 • قهوه ایی چالستون AF_3
 • برنز اورچل AF_4
 • چوبی (رد وود) AF_5
 • گدازه های لاوا (مسی) AF_6
 • بنفش فوجیا AF_7
 • شفق قطبی AF_8
 • نارنجی سالمون AF_9
 • قرمز کارمین AF_10
 • شکلاتی رویال AF_11
 • نقره ایی توپاز AF_12
 • طلایی مروسا AF_13
 • تمشکی (راستبری) AF_14
 • کبریتی AF_15
 • استخوانی (بونی) AF_16
 • پیتون آبی (برمس) AP_1
 • پیتون صورتی (آرمانت) AP_2
 • پیتون قرمز (دهلیزی) AP_3
 • پیتون سبز (کالپوری) AP_4

مشخصات
102704

مشخصات

کشور تولید کننده
ایران
بارکد / شماره مجوز
2162311072160022
صادر کننده مجوز
سازمان غذا و دارو
حجم
125ml
محل استفاده
مو
شکل ظاهری
تیوپی
برند
وینا Vina

مرجع خاص

بارکد EAN-13
6260721600390
نظر
بدون نظر

تجربه و نظر خود را درباره این محصول بنویسید

 • ارزش خرید:
 • کیفیت:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.
مشاهدات اخیر

حساب کاربری

فهرست