8,000 تومان 11,000 تومان
 • مشکی 1/0 N1مشکی 1/0 N1
 • قهوه ایی تیره 3/0 N2قهوه ایی تیره 3/0 N2
 • قهوه ایی متوسط 4/0 N3قهوه ایی متوسط 4/0 N3
 • قهوه ایی روشن 5/0 N4قهوه ایی روشن 5/0 N4
 • بلوند تیره 6/0 N5بلوند تیره 6/0 N5
 • بلوند متوسط 7/0 N6بلوند متوسط 7/0 N6
 • بلوند روشن 8/0 N7بلوند روشن 8/0 N7
 • بلوند خیلی روشن 9/0 N8بلوند خیلی روشن 9/0 N8
 • بلوند پلاتینه 10/0 N9بلوند پلاتینه 10/0 N9
 • بلوند پلاتینه خیلی روشن 11/0 N10بلوند پلاتینه خیلی روشن 11/0 N10
 • قهوه ایی متوسط قوی 4/00قهوه ایی متوسط قوی 4/00
 • قهوه ایی روشن قوی 5/00قهوه ایی روشن قوی 5/00
 • بلوند تیره قوی 6/00بلوند تیره قوی 6/00
 • بلوند متوسط قوی 7/00بلوند متوسط قوی 7/00
 • بلوند روشن قوی 8/00بلوند روشن قوی 8/00
 • بلوند خیلی روشن قوی 9/00بلوند خیلی روشن قوی 9/00
 • مشکی پر کلاغی 1/1 C1مشکی پر کلاغی 1/1 C1
 • قهوه ایی دودی تیره 3/1 C2قهوه ایی دودی تیره 3/1 C2
 • قهوه ایی دودی متوسط 4/1 C3قهوه ایی دودی متوسط 4/1 C3
 • قهوه ایی دودی روشن 5/1 C4قهوه ایی دودی روشن 5/1 C4
 • بلوند دودی تیره 6/1 C5بلوند دودی تیره 6/1 C5
 • بلوند دودی متوسط 7/1 C6بلوند دودی متوسط 7/1 C6
 • بلوند دودی روشن 8/1 C7بلوند دودی روشن 8/1 C7
 • بلوند دودی خیلی روشن 9/1 C8بلوند دودی خیلی روشن 9/1 C8
 • بلوند نقره ایی 10/1 C9بلوند نقره ایی 10/1 C9
 • بلوند نقره ایی پلاتینه 11/1 C10بلوند نقره ایی پلاتینه 11/1 C10
 • قهوه ایی زیتونی تیره 3/2 M2قهوه ایی زیتونی تیره 3/2 M2
 • قهوه ایی زیتونی متوسط 4/2 M3قهوه ایی زیتونی متوسط 4/2 M3
 • قهوه ایی زیتونی روشن 5/2 M4قهوه ایی زیتونی روشن 5/2 M4
 • بلوند زیتونی تیره 6/2 M5بلوند زیتونی تیره 6/2 M5
 • بلوند زیتونی متوسط 7/2 M6بلوند زیتونی متوسط 7/2 M6
 • بلوند زیتونی روشن 8/2 M7بلوند زیتونی روشن 8/2 M7
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9/2 M8بلوند زیتونی خیلی روشن 9/2 M8
 • بلوند زیتونی پلاتینه 11/2 M10بلوند زیتونی پلاتینه 11/2 M10
 • قهوه ایی طلایی 4/3 G3قهوه ایی طلایی 4/3 G3
 • قهوه ایی طلایی روشن 5/3 G4قهوه ایی طلایی روشن 5/3 G4
 • بلوند طلایی تیره 6/3 G5 بلوند طلایی تیره 6/3 G5
 • بلوند طلایی متوسط 7/3 G6بلوند طلایی متوسط 7/3 G6
 • بلوند طلایی روشن 8/3 G7 بلوند طلایی روشن 8/3 G7
 • بلوند طلایی خیلی روشن 9/3 G8بلوند طلایی خیلی روشن 9/3 G8
 • بلوند طلایی خیلی خیلی روشن 11/3 G10بلوند طلایی خیلی خیلی روشن 11/3 G10
 • بلوند خاکستری تیره A5 بلوند خاکستری تیره A5
 • بلوند خاکستری متوسط A6 بلوند خاکستری متوسط A6
 • بلوند خاکستری روشن A7 بلوند خاکستری روشن A7
 • بلوند خاکستری خیلی روشن A8 بلوند خاکستری خیلی روشن A8
 • بلوند خاکستری پلاتینه A10بلوند خاکستری پلاتینه A10
 • بلوند بژ متوسط 7/8بلوند بژ متوسط 7/8
 • بلوند بژ روشن 8/8 بلوند بژ روشن 8/8
 • بلوند بژ خیلی روشن 9/8بلوند بژ خیلی روشن 9/8
 • فندقی تیره 6/734 فندقی تیره 6/734
 • فندقی روشن 8/734 فندقی روشن 8/734
 • قهوه ایی شکلاتی 3/77 W2 قهوه ایی شکلاتی 3/77 W2
 • قهوه ایی شکلاتی متوسط 4/77 W3 قهوه ایی شکلاتی متوسط 4/77 W3
 • قهوه ایی شکلاتی روشن 5/77 W4 قهوه ایی شکلاتی روشن 5/77 W4
 • بلوند شکلاتی تیره 6/77 W5 بلوند شکلاتی تیره 6/77 W5
 • بلوند شکلاتی متوسط 7/77 W6 بلوند شکلاتی متوسط 7/77 W6
 • قهوه ایی نسکافه ایی روشن 5/47 قهوه ایی نسکافه ایی روشن 5/47
 • بلوند نسکافه ایی تیره 6/47 بلوند نسکافه ایی تیره 6/47
 • کاراملی 7/47 NS6 کاراملی 7/47 NS6
 • وانیلی TE9 وانیلی TE9
 • تنباکویی تیره 5/76 T4 تنباکویی تیره 5/76 T4
 • تنباکویی روشن 8/76 T7 تنباکویی روشن 8/76 T7
 • پیازی T10 پیازی T10
 • قهوه ایی مسی روشن 5/4 K4 قهوه ایی مسی روشن 5/4 K4
 • بلوند مسی تیره 6/4 K5 بلوند مسی تیره 6/4 K5
 • بلوند مسی متوسط 7/4 K6 بلوند مسی متوسط 7/4 K6
 • بادمجانی 5/66 V2 بادمجانی 5/66 V2
 • شرابی متوسط 4/6 V5 شرابی متوسط 4/6 V5
 • شرابی روشن 5/6 V6 شرابی روشن 5/6 V6
 • انگوری تیره 5/65 RV4 انگوری تیره 5/65 RV4
 • انگوری متوسط 6/65 RV6 انگوری متوسط 6/65 RV6
 • عسلی متوسط 6/34 H5 عسلی متوسط 6/34 H5
 • عسلی روشن 8/34 H7 عسلی روشن 8/34 H7
 • عسلی H10 عسلی H10
 • بلوطی قرمز تیره 4/62 بلوطی قرمز تیره 4/62
 • بلوطی قرمز 5/62 بلوطی قرمز 5/62
 • بلوند بلوطی تیره 6/64 بلوند بلوطی تیره 6/64
 • آلبالویی تیره 5/55 آلبالویی تیره 5/55
 • آلبالویی 6/55 آلبالویی 6/55
 • آلبالویی روشن 7/55 آلبالویی روشن 7/55
 • چای دارچینی 5/735 TE4 چای دارچینی 5/735 TE4
 • چای سرد 7/732 TE6چای سرد 7/732 TE6
 • چای عسلی 8/730 TE7 چای عسلی 8/730 TE7
 • دارچینی 5/762 دارچینی 5/762
 • عسلی سرد 8/341 عسلی سرد 8/341
 • شنی صحرایی 7/13 S6 شنی صحرایی 7/13 S6
 • سوپر پلاتین بلوند_عاج فیلی 12/0سوپر پلاتین بلوند_عاج فیلی 12/0
 • سوپر پلاتین دودی_خوشه نقره ایی 12/1 سوپر پلاتین دودی_خوشه نقره ایی 12/1
 • سوپر پلاتین طلایی_سان لایت 12/3 سوپر پلاتین طلایی_سان لایت 12/3
 • سوپر پلاتین بژ_عروسکی 12/8 سوپر پلاتین بژ_عروسکی 12/8
 • سوپر پلاتین صدفی_مرواریدی 12/9 سوپر پلاتین صدفی_مرواریدی 12/9
 • کرم استخوانی 12/10 کرم استخوانی 12/10
 • زیتونی قطبی 12/21 زیتونی قطبی 12/21
 • یخی 90/00 یخی 90/00
 • پلاتینه هالوژنی PN.1 پلاتینه هالوژنی PN.1
 • یخی سوئدی PN.2 یخی سوئدی PN.2
 • طلایی درباری PN.3 طلایی درباری PN.3
 • کنفی PN.4 کنفی PN.4
 • گندمی PN.5 گندمی PN.5
 • هاوانا PN.6 هاوانا PN.6
 • کاپوچینو PN.7 کاپوچینو PN.7
 • قهوه ایی مدیترانه ایی PN.8 قهوه ایی مدیترانه ایی PN.8
 • سولاری PN.9 سولاری PN.9
 • قرمز آتشین PN.10 قرمز آتشین PN.10
 • آلوی بلوطی PN.11 آلوی بلوطی PN.11
 • می فام PN.12 می فام PN.12
 • سرمه ایی کبالتی PN.13 سرمه ایی کبالتی PN.13
 • سوپر یخی 90/000 13.0 سوپر یخی 90/000 13.0
 • روشن کننده 0/00 E20 روشن کننده 0/00 E20
 • نقره ایی 90/01 نقره ایی 90/01
 • پیچک جنگل _ گوجه ای 5/562 پیچک جنگل _ گوجه ای 5/562
 • بلوند اروپایی 9/81 بلوند اروپایی 9/81
 • طلایی ناب _بلوند آفتابی 12/00 طلایی ناب _بلوند آفتابی 12/00
 • آبیآبی
 • صورتی صورتی
 • قرمز قرمز
رنگ
موجودی 31 عدد
امکان خرید اینترنتی ندارم

اگر امکان خرید اینترنتی ندارید و یا قیمت عمده و بیشتر از موجودی فعلی برای خرید نیاز دارید:

گفتگو در تلگرام 

گفتگو در واتس‌اَپ

تماس تلفنی با 77840017-021

پیام ها و درخواست های شما توسط کارشناسان ما در ساعات و روزهای کاری بررسی و پاسخ داده می شود.

دریافت 4.8 امتیاز باشگاه مشتریان با خرید این کالا
بستن
توضیحات

رنگ مو پادینا 100 میل

رنگ مو پادینا

رنگ مو دائمی پادینا با توجه به ویژگی های منحصر به فرد موی ایرانی از لحاظ ضخامت و داشتن قرمزی با همکاری شرکت فرانسوی LCW فرموله و به بازار عرضه گردیده است. این رنگ مو شامل ویتامین C و آلوئه ورا می باشد که خاصیت قوی نرم کنندگی، حالت دهندگی، براقیت بالا و مرطوب کنندگی را دارا می باشد.

خاصیت ضد التهابی، التیام بخشی و مرطوب کنندگی بالای گیاه آلوئه ورا مقاومت مو را نسبت به مواد حساسیت زا، در رنگ مو را افزایش می دهد. همچنین این رنگ مو با شرایط آب و هوای ایران سازگار بوده و بنابراین قدرت پوشانندگی، رنگ پذیری، ثبات و دوام رنگ موی پادینا بسیار بالا می باشد. در نتیجه مو پس از رنگ شدن با رنگ موی پادینا از شفافیت و حالت طبیعی و زنده بالایی برخوردار گردیده و از عوارضی مانند خشکی و شکنندگی مصون می ماند.
همچنین این محصول با مقدار کم آمونیاک عاری از بوی بد و عوارض تنفسی می باشد.

برای حفظ رنگ موی خود و برای آنکه زیبا به نظر برسد، باید هر 6 هفته موها را رنگ کنید ، اگر رنگ موی شما قرمز یا شرابی است باید این کار را هر 4 هفته انجام دهید ، زیرا رنگ قرمز به دلیل حساسیت که نسبت به شامپو دارد زودتر کم رنگ می شود.

حداقل 24 ساعت قبل از رنگ کردن مو ، مو های خود را با شامپو نشورید. هرچقدر مو چرب تر و کثیف باشد رنگ بهتر بر روی مو می نشیند. این رنگ مو حاوی کراتین بوده و کراتین یک نوع فیبر پروتئین بسیار قوی می باشد که موها را صاف و براق نموده و از وز و شکنندگی مو جلو گیری می کند .رنگ مو های دائمی پادینا به دلیل وجود آلوئه ورا و ویتامین cخاصیت ضد التهابی و التیام بخشی و مرطوب کنندگی داردند . این رنگ مو سازگار با محیط ایران بده و به همین دلیل پوشانندگی و ثبات بیشتری نسبت به رنگ های خارجی دارند . مو پس از رنگ شدن با رنگ موی پادینا از شفافیت و حالت طبیعی و زنده بالایی برخوردار گردیده و از عوارضی مانند خشکی و شکنندگی مصون می ماند.

استفاده از رنگ موهایی که امونیاک بالا دارند تاثیر بدی بر روی مغز و ریه دارند و این رنگ مو به دلیل وجود امونیاک کم عاری از بوی بد و عوارض تنفسی می باشد .

نکته مهم این است که هنگام انتخاب رنگ مو، پایه موی خود فرد نیز بسیار مهم است. رنگ‌هایی که روی کاتالوگ‌ها می‌بینید همه روی موهای دکلره شده امتحان شده است. بنابراین یک فرد آسیایی با پایه رنگ تیره، هرگز نباید توقع داشته باشد که رنگ انتخابی روی موهایش دقیقا همان تن را ایجاد کند.
موهای اروپایی‌ها به علت اینکه پایه روشن دارند تقریبا از پایه پنج به بالا رنگ مو همان تن را ایجاد می‌کند. اگر دقت کرده باشید در خانم‌هایی که موهای سفید بیشتری دارند نسبت به خانمی که رنگ موی مشکی یا قهوه‌ای سیر دارد تن رنگ انتخابی بسیار نزدیک‌تر به رنگ کاتالوگ مو است.

شامل رنگ های :
مشکی 1/0 N1
قهوه ایی تیره 3/0 N2
قهوه ایی متوسط 4/0 N3
قهوه ایی روشن 5/0 N4
بلوند تیره 6/0 N5
بلوند متوسط 7/0 N6
بلوند روشن 8/0 N7
بلوند خیلی روشن 9/0 N8
بلوند پلاتینه 10/0 N9
بلوند پلاتینه خیلی روشن 11/0 N10
قهوه ایی متوسط قوی 4/00
قهوه ایی روشن قوی 5/00
بلوند تیره قوی 6/00
بلوند متوسط قوی 7/00
بلوند روشن قوی 8/00
بلوند خیلی روشن قوی 9/00
مشکی پر کلاغی 1/1 C1
قهوه ایی دودی تیره 3/1 C2
قهوه ایی دودی متوسط 4/1 C3
قهوه ایی دودی روشن 5/1 C4
بلوند دودی تیره 6/1 C5
بلوند دودی متوسط 7/1 C6
بلوند دودی روشن 8/1 C7
بلوند دودی خیلی روشن 9/1 C8
بلوند نقره ایی 10/1 C9
بلوند نقره ایی پلاتینه 11/1 C10
قهوه ایی زیتونی تیره 3/2 M2
قهوه ایی زیتونی متوسط 4/2 M3
قهوه ایی زیتونی روشن 5/2 M4
بلوند زیتونی تیره 6/2 M5
بلوند زیتونی متوسط 7/2 M6
بلوند زیتونی روشن 8/2 M7
بلوند زیتونی خیلی روشن 9/2 M8
بلوند زیتونی پلاتینه 11/2 M10
قهوه ایی طلایی 4/3 G3
قهوه ایی طلایی روشن 5/3 G4
بلوند طلایی تیره 6/3 G5
بلوند طلایی متوسط 7/3 G6
بلوند طلایی روشن 8/3 G7
بلوند طلایی خیلی روشن 9/3 G8
بلوند طلایی خیلی خیلی روشن 11/3 G10
بلوند بژ متوسط 7/8
بلوند بژ روشن 8/8
بلوند بژ خیلی روشن 9/8
بلوند خاکستری تیره A5
بلوند خاکستری متوسط A6
بلوند خاکستری روشن A7
بلوند خاکستری خیلی روشن A8
بلوند خاکستری پلاتینه A10
فندقی تیره 6/734
فندقی روشن 8/734
چای دارچینی 5/735 TE4
چای سرد 7/732 TE6
چای عسلی 8/730 TE7
بادمجانی 5/66 V2
شرابی متوسط 4/6 V5
شرابی روشن 5/6 V6
انگوری تیره 5/65 RV4
انگوری متوسط 6/65 RV6
آلبالویی تیره 5/55
آلبالویی 6/55
آلبالویی روشن 7/55
تنباکویی تیره 5/76 T4
تنباکویی روشن 8/76 T7
پیازی T10
بلوطی قرمز تیره 4/62
بلوطی قرمز 5/62
بلوند بلوطی تیره 6/64
عسلی متوسط 6/34 H5
عسلی روشن 8/34 H7
عسلی H10
قهوه ایی نسکافه ایی روشن 5/47
بلوند نسکافه ایی تیره 6/47
کاراملی 7/47 NS6
وانیلی TE9
سوپر پلاتین بلوند_عاج فیلی 12/0
سوپر پلاتین دودی_خوشه نقره ایی 12/1
سوپر پلاتین طلایی_سان لایت 12/3
سوپر پلاتین بژ_عروسکی 12/8
سوپر پلاتین صدفی_مرواریدی 12/9
کرم استخوانی 12/10
زیتونی قطبی 12/21
یخی 90/00
سوپر یخی 90/000 13.0
روشن کننده 0/00 E20
نقره ایی 90/01

مشخصات
100002

مشخصات

کشور تولید کننده
ایران
بارکد / شماره مجوز
2162311095580336
صادر کننده مجوز
سازمان غذا و دارو
مناسب برای
خانم ها
حجم
100ml
محل استفاده
مو
محتویات
حاوی ویتامینCو گیاه اعجاب انگیز آلوئه ورا
سایز
بزرگ
شکل ظاهری
تیوپی
برند
پادینا | Padina

مرجع خاص

بارکد EAN-13
6260955804038
نظر(1)
رتبه‌بندی کلی
5
1 نظر
کیفیت
(5)
ارزش خرید
(5)
یکی از بهترین رنگ موهایی که برای سالن میگیرمه و کیفیت خوب و مناسبی داره

تجربه و نظر خود را درباره این محصول بنویسید

 • ارزش خرید:
 • کیفیت:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.
مشاهدات اخیر

حساب کاربری

فهرست