9,900 تومان 12,000 تومان
 • قهوه ایی روشن قوی 5/00 NE4قهوه ایی روشن قوی 5/00 NE4
 • بلوند تیره قوی 6/00 NE5 بلوند تیره قوی 6/00 NE5
 • بلوند متوسط قوی 7/00 NE6 بلوند متوسط قوی 7/00 NE6
 • بلوند روشن قوی 8/00 NE7 بلوند روشن قوی 8/00 NE7
 • بلوند خیلی روشن قوی 9/00 NE8 بلوند خیلی روشن قوی 9/00 NE8
 • بلوند بژ تیره 6/31 بلوند بژ تیره 6/31
 • بلوند بژ متوسط 7/31 بلوند بژ متوسط 7/31
 • بلوند بژ روشن 8/31 بلوند بژ روشن 8/31
 • بلوند بژ خیلی روشن 9/31 بلوند بژ خیلی روشن 9/31
 • سوپر بژ پلاتینه 12/31 سوپر بژ پلاتینه 12/31
 • بلوند خاکستری تیره 6/11 A5بلوند خاکستری تیره 6/11 A5
 • بلوند خاکستری متوسط 7/11 A6 بلوند خاکستری متوسط 7/11 A6
 • بلوند خاکستری روشن 8/11 A7 بلوند خاکستری روشن 8/11 A7
 • بلوند خاکستری خیلی روشن 9/11 A8 بلوند خاکستری خیلی روشن 9/11 A8
 • بلوند خاکستری خیلی خیلی روشن 11/11 A10 بلوند خاکستری خیلی خیلی روشن 11/11 A10
 • شرابی متوسط 5/66 V5 شرابی متوسط 5/66 V5
 • شرابی روشن 6/66 V6 شرابی روشن 6/66 V6
 • یاقوتی متوسط 5/65 Rv4 یاقوتی متوسط 5/65 Rv4
 • یاقوتی روشن 6/65 Rv6 یاقوتی روشن 6/65 Rv6
 • چای دارچینی 5/735 چای دارچینی 5/735
 • بلوند چای 8/735 بلوند چای 8/735
 • بلوند فندقی تیره 6/05 بلوند فندقی تیره 6/05
 • بلوند فندقی روشن 8/05 بلوند فندقی روشن 8/05
 • بلوند سوئدی 12/01 بلوند سوئدی 12/01
 • کنجدی 12/13 کنجدی 12/13
 • ابریشمی 12/35 ابریشمی 12/35
 • کروم 12/10 کروم 12/10
 • مرواریدی 12/15 مرواریدی 12/15
 • کنفی 12/21 کنفی 12/21
 • شامپاینی 12/36 شامپاینی 12/36
 • صدفی نقره ایی 12/16 صدفی نقره ایی 12/16
 • سوپر پلاتینه دودی 12/1 C12 سوپر پلاتینه دودی 12/1 C12
 • قهوه ایی نسکافه ایی روشن 5/71 قهوه ایی نسکافه ایی روشن 5/71
 • بلوند نسکافه ایی تیره 6/71 بلوند نسکافه ایی تیره 6/71
 • بلوند نسکافه ایی متوسط 7/71 بلوند نسکافه ایی متوسط 7/71
 • کاراملی 8/71 کاراملی 8/71
 • قهوه ایی شکلاتی روشن 5/7 W4 قهوه ایی شکلاتی روشن 5/7 W4
 • بلوند شکلاتی تیره 6/7 W5 بلوند شکلاتی تیره 6/7 W5
 • بلوند شکلاتی متوسط 7/7 W6 بلوند شکلاتی متوسط 7/7 W6
 • بلوند شکلاتی روشن 8/7 W7 بلوند شکلاتی روشن 8/7 W7
 • قهوه ایی طلایی 4/3 G3قهوه ایی طلایی 4/3 G3
 • قهوه ایی طلایی روشن 5/3 G4 قهوه ایی طلایی روشن 5/3 G4
 • بلوند طلایی تیره 6/3 G5 بلوند طلایی تیره 6/3 G5
 • بلوند طلایی متوسط 7/3 G6 بلوند طلایی متوسط 7/3 G6
 • بلوند طلایی روشن 8/3 G7 بلوند طلایی روشن 8/3 G7
 • بلوند طلایی خیلی روشن 9/3 G8 بلوند طلایی خیلی روشن 9/3 G8
 • بلوند طلایی خیلی خیلی روشن 11/3 G10 بلوند طلایی خیلی خیلی روشن 11/3 G10
 • سوپر پلاتینه طلایی 12/3 G12 سوپر پلاتینه طلایی 12/3 G12
 • قهوه ایی زیتونی تیره 3/2 M2 قهوه ایی زیتونی تیره 3/2 M2
 • قهوه ایی زیتونی متوسط 4/2 M3 قهوه ایی زیتونی متوسط 4/2 M3
 • قهوه ایی زیتونی روشن 5/2 M4 قهوه ایی زیتونی روشن 5/2 M4
 • بلوند زیتونی تیره 6/2 M5 بلوند زیتونی تیره 6/2 M5
 • بلوند زیتونی متوسط 7/2 M6 بلوند زیتونی متوسط 7/2 M6
 • بلوند زیتونی روشن 8/2 M7 بلوند زیتونی روشن 8/2 M7
 • بلوند زیتونی خیلی روشن 9/2 M8 بلوند زیتونی خیلی روشن 9/2 M8
 • بلوند زیتونی یخی 11/12 M10 بلوند زیتونی یخی 11/12 M10
 • سوپر پلاتینه زیتونی 12/1 M12 سوپر پلاتینه زیتونی 12/1 M12
 • مشکی پر کلاغی 1/1 C1 مشکی پر کلاغی 1/1 C1
 • قهوه ایی دودی تیره 3/1 C2 قهوه ایی دودی تیره 3/1 C2
 • قهوه ایی دودی متوسط 4/1 C3 قهوه ایی دودی متوسط 4/1 C3
 • قهوه ایی دودی روشن 5/1 C4 قهوه ایی دودی روشن 5/1 C4
 • بلوند دودی تیره 6/1 C5 بلوند دودی تیره 6/1 C5
 • بلوند دودی متوسط 7/1 C6 بلوند دودی متوسط 7/1 C6
 • بلوند دودی روشن 8/1 C7 بلوند دودی روشن 8/1 C7
 • بلوند دودی خیلی روشن 9/1 C8 بلوند دودی خیلی روشن 9/1 C8
 • بلوند نقره ایی 10/1 C9 بلوند نقره ایی 10/1 C9
 • بلوند دودی خیلی خیلی روشن 11/1 C10 بلوند دودی خیلی خیلی روشن 11/1 C10
 • مشکی 1/0 N1 مشکی 1/0 N1
 • قهوه ایی تیره 3/0 N2 قهوه ایی تیره 3/0 N2
 • قهوه ایی متوسط 4/0 N3 قهوه ایی متوسط 4/0 N3
 • قهوه ایی روشن 5/0 N4 قهوه ایی روشن 5/0 N4
 • بلوند تیره 6/0 N5 بلوند تیره 6/0 N5
 • بلوند متوسط 7/0 N6 بلوند متوسط 7/0 N6
 • بلوند روشن 8/0 N7 بلوند روشن 8/0 N7
 • بلوند خیلی روشن 9/0 N8 بلوند خیلی روشن 9/0 N8
 • بلوند پلاتینه 10/0 N9 بلوند پلاتینه 10/0 N9
 • بلوند خیلی خیلی روشن 11/0 N10 بلوند خیلی خیلی روشن 11/0 N10
 • قهوه ایی تنباکویی متوسط 4.32 قهوه ایی تنباکویی متوسط 4.32
 • بلوند تنباکویی تیره 6.32 بلوند تنباکویی تیره 6.32
 • بلوند تنباکویی متوسط 7.32 بلوند تنباکویی متوسط 7.32
 • بلوند عسلی تیره 6.34 بلوند عسلی تیره 6.34
 • بلوند عسلی روشن 8.34 بلوند عسلی روشن 8.34
 • شیر عسلی 10.34 شیر عسلی 10.34
 • قهوه ایی مسی روشن 5.4 K4 قهوه ایی مسی روشن 5.4 K4
 • بلوند مسی تیره 6.4 K5 بلوند مسی تیره 6.4 K5
 • بلوند مسی متوسط 7.4 K6 بلوند مسی متوسط 7.4 K6
 • قهوه ایی ماهاگونی متوسط 4/57 قهوه ایی ماهاگونی متوسط 4/57
 • قهوه ایی ماهاگونی روشن 5/57 قهوه ایی ماهاگونی روشن 5/57
 • بلوند ماهاگونی تیره 6/57 بلوند ماهاگونی تیره 6/57
 • ارغوانی تیره 5.5 ارغوانی تیره 5.5
 • آلبالویی روشن 6.5 آلبالویی روشن 6.5
 • قرمز آتشین 7.5 قرمز آتشین 7.5
 • سورمه ایی کبالتی 3/91 سورمه ایی کبالتی 3/91
 • صندل چوب 5/47 صندل چوب 5/47
 • بیسکوییتی 8/73 بیسکوییتی 8/73
 • شنی 9/71 شنی 9/71
 • قطبی 9/19 قطبی 9/19
 • مرجانی 5/54 مرجانی 5/54
 • سولار 6/43 سولار 6/43
 • دارچینی 5/74 دارچینی 5/74
 • هاوانا 7/07 هاوانا 7/07
 • گندمی 9/37 گندمی 9/37
رنگ
موجودی 36 عدد
امکان خرید اینترنتی ندارم

اگر امکان خرید اینترنتی ندارید و یا قیمت عمده و بیشتر از موجودی فعلی برای خرید نیاز دارید:

گفتگو در تلگرام 

گفتگو در واتس‌اَپ

تماس تلفنی با 77840017-021

پیام ها و درخواست های شما توسط کارشناسان ما در ساعات و روزهای کاری بررسی و پاسخ داده می شود.

دریافت 5.94 امتیاز باشگاه مشتریان با خرید این کالا
بستن
توضیحات

رنگ مو آتوسا 100 میل

رنگ مو آتوسا 100 میل

ویژگی های متمایز کننده رتگ موی آتوسا 
_ به سبب دارا بودن غلظت و تراکم بالای رنگدانه قادر است تارهای سفید و خاکستری مو را پوشش دهد و رنگی با جلوه کاملا طبیعی و زیبا بیافریند . 
_ پیگمنت ها یا رنگدانه های موجود به سبب خلوص بالا و کوچک بودن ذرات آن ، با کمی باز شدن کوتیکول به راحتی به داخل مو به صورت عمیق نفوذ میکند و با اتصال قوی به آن ، درون تارهای مو محبوس میگردد و علاوه بر ایجاد رنگ های یکنواخت و پوشش 50% تا 100% باعث طولانی تر شدن دوام رنگ مو میگردد . 
_ پایین بودن میزان آمونیاک رنگ مو ضمن عملکردسریع ، به ساختار مو آسیب نمی رساند و بنابر این از موخوره ، خشکی و شکنندگی تارهای مو جلوگیری می نماید . 
_ به سبب دارا بودن روغن زیتون و ویتامین E ، امگاء 6 ، امگاء 3 و اسیدهای چرب موجود در روغن گیاهی و توانایی جذب آن در ساختار مو و تغذیه آن ، علاوه بر براقیت و نرمی موها ، استحکام تارهای مو را تقویت می سازد . 
_ با استفاده از نرم کننده و ترکیبات سیلیکونی و ویتامین C در این رنگ مو ضمن سالم نگه داشتن مو و ایجاد حالت ابریشمی ، در نهایت رنگی براق و درخشان ایجاد می شود که ترکیبی است از انعکاس نور و شکست نور از روی ملانین طبیعی روشن نشده و پیگمنت های وارد شده به ساختار مو . 
_ جلوگیری از موخوره و وز شدن موها از دیگر خواص مهم روغن زیتون می باشد . 

خواص روغن زیتون :
این روغن از دانه های زیتون استخراج شده است و از دیرباز برای بهبود ، سلامت ، تقویت و رشد موها استفاده شده است . رنگ موی آتوسا به سبب دارا بودن این روغن ، موجب سلامت پوست سر و در نتیجه سلامت موها می گردد . از خواص این روغن افزایش گردش خون و تحریک فولیکول مو می باشد که باعث تقویت و استحکام و ضخیم تر شدن تارهای مو می گردد . به دلیل خواص ضد باکتری و ضد قارچی آن از شوره سر و ریزش مو جلوگیری میکند . روغن زیتون به عنوان نرم کننده طبیعی موها عمل نموده و نرمی و براقیت موها را افزایش میدهد .

آماده سازی رنگ : 
محتوی یک تیوپ 100 میلی لیتری آتوسا را در ظرفی پلاستیکی (غیر فلزی) طبق دستور زیر با اکسیدان مخلوط کنید تا ترکیب یکنواختی ایجاد شود سپس (بدون مکث) مطابق دستور العمل موها را رنگ کنید .

 • محتوی 1 تیوپ 100 میلی لیتری رنگ آتوسا + 150 میلی لیتر اکسیدان 10 حجمی ( 3% ) تا 30 _ 20 دقیقه 

_ برای رنگ کردن تیره تر یا رنگ کردن ملایم تر 
_ برای سایه یا تون دادن به موها در هایلایت ها

 • محتوی 1 تیوپ 100 میلی لیتری رنگ آتوسا + 150 میلی لیتر اکسیدان 20 حجمی ( 6% ) تا 45 _ 30 دقیقه 

  _ برای رنگ کردن با رنگ هم پایه مو
  _ برای پوشانندگی تارهای سفید مو 
  _ برای تیره کردن رنگ موها 
  _ برای رنگ کردن به همراه روشن کردن 2 _ 1 درجه مو 

 • محتوی 1 تیوپ 100 میلی لیتری رنگ آتوسا + 150 میلی لیتر اکسیدان 30 حجمی ( 9% ) تا 45 _ 30 دقیقه 

  _ برای رنگ کردن به همراه روشن کردن 3 _ 2 درجه مو 

 • محتوی 1 تیوپ 100 میلی لیتری رنگ آتوسا + 150 میلی لیتر اکسیدان 40 حجمی ( 12% ) تا 45 _ 30 دقیقه

  _ برای رنگ کردن به همراه روشن کردن 4 _ 3 درجه مو  
  _ برای رنگ های روشن کننده با روشن کنندگی 4 _ 3 درجه مو 

  روش مصرف برای موی رنگ نشده
   :

  1 _ ابتدا از پشت سر و 3 سانتی متر به ریشه ، به ساقه و نوک موها بمالید .
  2 _ پس از 15 - 10 دقیقه به ریشه مو بمالید .

  روش مصرف برای ریشه مو رشد کرده :

  1 _ از پشت سر به ریشه بمالید .
  2 _ پس از 30 _20 دقیقه موها را با آب گرم مرطوب کنید و با شانه به طور یکنواخت به تمام قسمت های مو بمالید و بگذارید 10 _ 5 دقیقه دیگر روی مو بماند .

  شستشو : 
  با آب ماساژ دهید تا به صورت امولسیون در آید سپس کاملا آبکشی کنید . پس از آبکشی از شامپو تثبیت کننده آتوسا استفاده کنید و در صورتی که موهای آسیب دیده و خشک دارید از ماسک مو یا نرم کننده آتوسا جهت نرم کنندگی ، تغذیه و ترمیم و جلوگیری از وز شدن و موخوره استفاده نمایید . 

  نکات قابل توجه : 
  _ قبل از مصرف دستکش مناسب بپوشید .
  _ اگر پوست سر حساس ، ملتهب یا زخمی است از این محصول استفاده ننمایید . 
  _ برای رنگ کردن ابروها و مژه ها استفاده نشود . 
  _ از تماس با چشم خودداری شود ، در صورت تماس با چشم با آب فراوان شستشو دهید . 
  _ دور از دسترس کودکان نگهداری شود . 
  _ دور از نور مستقیم خورشید و در جای خنک نگهداری شود . 

  روش انجام تست حساسیت :
  این تست باید 48 ساعت قبل از رنگ کردن مو انجام شود .
  _ مقدار کمی از رنگ مو و اکسیدان را مخلوط کنید . 
  _ سر بطری و تیوپ را مجددا محکم ببندید . 
  _ مخلوط را روی 1 سانتی متر مربع پوست دست در بالای آرنج خود بمالید ، 30 دقیقه مکث نمایید و سپس شستشو دهید . 
  _ ناحیه تست شده را 48 ساعت بعد بررسی کنید . 
  _ اگر پوست شما نسبت به رنگ مو واکنشی نشان نداده است می توانید موهای خود را رنگ کنید .

  شامل رنگ های :
  قهوه ایی زیتونی تیره 3/2 M2
  قهوه ایی زیتونی متوسط 4/2 M3
  قهوه ایی زیتونی روشن 5/2 M4
  بلوند زیتونی تیره 6/2 M5
  بلوند زیتونی متوسط 7/2 M6
  بلوند زیتونی روشن 8/2 M7
  بلوند زیتونی خیلی روشن 9/2 M8
  بلوند زیتونی یخی 11/12 M10
  سوپر پلاتینه زیتونی 12/1 M12
  بادمجانی 3/66 V2
  شرابی متوسط 5/66 V5
  شرابی روشن 6/66 V6
  یاقوتی متوسط 5/65 Rv4
  یاقوتی روشن 6/65 Rv6
  بلوند بژ تیره 6/31
  بلوند بژ متوسط 7/31
  بلوند بژ روشن 8/31
  بلوند بژ خیلی روشن 9/31
  سوپر بژ پلاتینه 12/31
  چای دارچینی 5/735
  بلوند چای 8/735
  بلوند عسلی تیره 6.34
  بلوند عسلی روشن 8.34
  شیر عسلی 10.34
  بلوند فندقی تیره 6/05
  بلوند فندقی روشن 8/05
  ارغوانی تیره 5.5
  آلبالویی روشن 6.5
  قرمز آتشین 7.5
  قهوه ایی نسکافه ایی روشن 5/71
  بلوند نسکافه ایی تیره 6/71
  بلوند نسکافه ایی متوسط 7/71
  کاراملی 8/71
  روشن کننده طبیعی 0/00 E20
  روشن کننده نقره ایی 90/01 E19
  قهوه ایی ماهاگونی متوسط 4/57
  قهوه ایی ماهاگونی روشن 5/57
  بلوند ماهاگونی تیره 6/57
  بلوند خاکستری تیره 6/11 A5
  بلوند خاکستری متوسط 7/11 A6
  بلوند خاکستری روشن 8/11 A7
  بلوند خاکستری خیلی روشن 9/11 A8
  بلوند خاکستری خیلی خیلی روشن 11/11 A10
  بلوند سوئدی 12/01
  کنجدی 12/13
  ابریشمی 12/35
  کروم 12/10
  مرواریدی 12/15
  کنفی 12/21
  شامپاینی 12/36
  صدفی نقره ایی 12/16
  سوپر پلاتینه دودی 12/1 C12
  قهوه ایی شکلاتی روشن 5/7 W4
  بلوند شکلاتی تیره 6/7 W5
  بلوند شکلاتی متوسط 7/7 W6
  بلوند شکلاتی روشن 8/7 W7
  قهوه ایی مسی روشن 5.4 K4
  بلوند مسی تیره 6.4 K5
  بلوند مسی متوسط 7.4 K6
  قهوه ایی روشن قوی 5/00 NE4
  بلوند تیره قوی 6/00 NE5
  بلوند متوسط قوی 7/00 NE6
  بلوند روشن قوی 8/00 NE7
  بلوند خیلی روشن قوی 9/00 NE8
  قهوه ایی طلایی 4/3 G3
  قهوه ایی طلایی روشن 5/3 G4
  بلوند طلایی تیره 6/3 G5
  بلوند طلایی متوسط 7/3 G6
  بلوند طلایی روشن 8/3 G7
  بلوند طلایی خیلی روشن 9/3 G8
  بلوند طایی خیلی خیلی روشن 11/3 G10
  سوپر پلاتینه طلایی 12/3 G12
  قهوه ایی تنباکویی متوسط 4.32
  بلوند تنباکویی تیره 6.32
  بلوند تنباکویی متوسط 7.32
  مشکی پر کلاغی 1/1 C1
  قهوه ایی دودی تیره 3/1 C2
  قهوه ایی دودی متوسط 4/1 C3
  قهوه ایی دودی روشن 5/1 C4
  بلوند دودی تیره 6/1 C5
  بلوند دودی متوسط 7/1 C6
  بلوند دودی روشن 8/1 C7
  بلوند دودی خیلی روشن 9/1 C8
  بلوند نقره ایی 10/1 C9
  بلوند دودی خیلی خیلی روشن 11/1 C10
  قهوه ایی تیره 3/0 N2
  قهوه ایی متوسط 4/0 N3
  قهوه ایی روشن 5/0 N4
  بلوند تیره 6/0 N5
  بلوند متوسط 7/0 N6
  بلوند روشن 8/0 N7
  بلوند خیلی روشن 9/0 N8
  بلوند پلاتینه 10/0 N9
  بلوند خیلی خیلی روشن 11/0 N10مشخصات
100165

مشخصات

کشور تولید کننده
ایران
بارکد / شماره مجوز
6260235291954
صادر کننده مجوز
سازمان غذا و دارو
مناسب برای
انواع موها
محل استفاده
مو
شکل ظاهری
تیوپی
برند
آتوسا | Atousa

مرجع خاص

بارکد EAN-13
6260235291954
نظر
بدون نظر

تجربه و نظر خود را درباره این محصول بنویسید

 • ارزش خرید:
 • کیفیت:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.
مشاهدات اخیر

حساب کاربری

فهرست